Exor Group

Business


Braki w dokumentacji księgowej nie zwalniają z terminowego złożenia wniosku o upadłość

Zgodnie z art.10 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, przesłanką do ogłoszenia upadłości podmiotu jest wystąpienie zjawiska niewypłacalności. Art. 11 ust.1 ustawy wskazuje, że dłużnikiem niewypłacalnym jest pomiot, który utracił zdolność do regulowania swoich zobowiązań, w szczególności reguluje je z co najmniej trzymiesięcznym opóźnieniem (art. 11. ust 1a).

Trójkąt Cresseya, czyli co sprzyja nadużyciom, nie tylko pracowniczym

Trójkąt Cresseya, nazywany też trójkątem nadużyć (fraud triangle), jest koncepcją wyjaśniającą, jakie warunki sprzyjają zaistnieniu nadużyć lub przestępstw gospodarczych.

List przewozowy

Mianem listu przewozowego określa się dokument określający warunki umowy o przewóz przesyłek towarowych. Jest więc on sporządzany co do zasady wspólnie przez sprzedawcę towaru, czyli nadawcę przesyłki i przewoźnika odpowiedzialnego za transport.

Zawiadomienie ZAW-NR

Jeśli pomimo obowiązku, podatnik zapłacił za fakturę wystawioną przez czynnego podatnika VAT na rachunek nieujawniony w białej liście podatników VAT, a wartość tej transakcji przekraczała 15.000,00 zł, można uniknąć sankcji.

Nie każdy rachunek trzeba weryfikować

Sankcje obowiązujące od stycznia 2020 roku za płatności dokonane na rachunek bankowy spoza tzw. białej listy doprowadziły do wielu niejasności i nadmiernej ostrożności podatników.

Nowe terminy złożenia PIT

Ministerstwo Finansów informuje o zmianie terminów składania zeznań podatkowych za 2019 rok. Jakie to będą terminy i czy zmiana jest faktycznie duża?

Indywidualny rachunek podatkowy

Od 1 stycznia 2020 wpłaty z tytułu PIT, CIT i VAT dokonywane będą na indywidualny rachunek podatkowy  (tzw. mikrorachunek podatkowy). Mikrorachunek podatkowy jest to indywidualny rachunek, który służy do wpłat podatku PIT, CIT i VAT, Od 1 stycznia zarówno podatnicy jak i pracodawcy (płatnicy) wykonają przelewy za jego pomocą. Co ważne, mikrorachunek służy wyłącznie do […]

Zapłata z rachunku VAT

Od 1 listopada podatnicy będą mogli zapłacić z rachunku VAT również inne należności publiczne niż tylko te związane z podatkiem VAT.

Gospodarstwo rolne lub rybackie jako podatnik VAT

Przez gospodarstwo rybackie, na gruncie art. 2 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. od podatku i usług (Dz.U.2018.2174 t.j. z dnia 2018.11.21) (dalej: ustawa VAT), rozumie się prowadzenie działalności w zakresie chowu i hodowli ryb oraz innych organizmów żyjących w wodzie.

Quick fixes WDT

Przedsiębiorcy od dłuższego czasu mają świadomość, że jedyną stałą w podatkach jest ich permanentna zmiana. Nieustanne zmiany mają na celu uszczelnianie systemu, zwiększanie ściągalności podatków a czasami nawet ich upraszczanie. Zwykle jednak jest tak, żeby coś uprościć to najpierw trzeba utrudnić.