Exor Group

Opublikowano 04-02-2020 w Business, Controlling i finanse,

Formularz TPR

Na stronie Ministerstwa Finansów dostępny jest już interaktywny formularz TPR (link do formularza: https://www.podatki.gov.pl/media/5293/formularz-tpr-c.pdf). Formularz ten należy złożyć do końca dziewiątego miesiąca następującego po zakończeniu roku obrotowego, a więc podmioty, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, powinny złożyć ten formularz dla transakcji z 2019 r. do końca września 2020 r. Jest więc to ten sam termin, który obowiązuje dla oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych i rynkowości transakcji. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż formularz TPR muszą też wypełnić podmioty, które realizowały jedynie transakcje zwolnione z obowiązku dokumentacyjnego ma mocy art. 11 n pkt. 1 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 poz. 1036, z późn. zm.):

Art.  11n. Obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych nie ma zastosowania do transakcji kontrolowanych:

1) zawieranych wyłącznie przez podmioty powiązane mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w roku podatkowym, w którym każdy z tych podmiotów powiązanych spełnia łącznie następujące warunki:

a) nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 6
b) nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a,
c) nie poniósł straty podatkowej;

            Podkreślić należy, że zakres ujawnień dla podmiotów zwolnionych z obowiązku sporządzenia dokumentacji lokalnej dla transakcji ujawnianych w TPR i tych, które nie mogą skorzystać ze zwolnienia, jest istotnie różny.

            W formularzu TPR podmioty będą zobligowane ujawnić, jakie typy transakcji zawarły i jakie były podstawowe parametry finansowe tych transakcji. Dodatkowo konieczne będzie przyporządkowanie tych transakcji do właściwej wskazanej w formularzu kategorii, a jeśli podmiot zawierał te transakcje z wykorzystaniem safe harbour– to ujawnienie również tego faktu. Dodatkowo konieczne będzie ujawnienie kilku podstawowych wskaźników finansowych podmiotu składającego formularz, przy czym przewidziano odrębne wskaźniki dla 3 typów podmiotów: dla banków, dla zakładów ubezpieczeń i dla innych podmiotów. Najliczniejsza grupa tzw. podmiotów innych będzie zobowiązania wskazać:

  1. Marżę operacyjną (w ujęciu procentowym),
  2. Marżę zysku (w ujęciu procentowym),
  3. Rentowność aktywów (w ujęciu procentowym),
  4. Rentowność kapitałów własnych (w ujęciu procentowym).

Ze względu na znaczny poziom ujawnień w formularzu TPR i konieczność osobnego potraktowania każdej transakcji, warto podjąć próbę wypełnienia formularza TPR ze sporym wyprzedzeniem tak, aby 30 września 2020 r. móc wprowadzić już na spokojnie wcześniej przygotowane, kompletne dane.

Autor: dr Agnieszka Wójcik
Ekspert ds. controllingu i finansów
e-mail: a.wojcik[at]exorgroup.pl
tel: 504 724 416