Exor Group

Księgi rachunkowe

O USŁUDZE

Usługa prowadzenia ksiąg rachunkowych oparta jest głównie na doświadczeniu oraz merytorycznej i praktycznej wiedzy zatrudnionych i współpracujących specjalistów.

Dodatkowo realizowana jest we współpracy z doradcami podatkowymi, radcami prawnymi, biegłymi rewidentami oraz specjalistami z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Oferowana przez nas usługa prowadzenia ksiąg rachunkowych dla każdego Klienta, który jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych lub dobrowolnie zdecydował się na prowadzenie ksiąg rachunkowych, obejmuje:

 • prowadzenie na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych (dziennika, księgi głównej, ksiąg pomocniczych, zestawienia obrotów i sald księgi głównej i ksiąg pomocniczych, wykaz składników aktywów i pasywów) zgodnie z ustawą o  rachunkowości, krajowymi i/lub międzynarodowymi standardami rachunkowości oraz w oparciu o przyjętą politykę rachunkowości;

 • prowadzenie rejestrów VAT zgodnie z ustawą podatku od towarów i usług oraz rozporządzeniami wykonawczymi;

 • analizy projektów inwestycyjnych (w tym analizę wrażliwości projektu, ocenę opłacalności projektu),

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wymaganych odpowiednimi przepisami prawa;

 • okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego składu aktywów i pasywów;

 • wycena aktywów i pasywów;

 • ustalanie wyniku finansowego;

 • sporządzanie comiesięcznych obliczeń podatku dochodowego;

 • sporządzenie deklaracji podatku PIT, CIT, VAT oraz składanie tych deklaracji w obowiązującym terminie do właściwego Urzędu Skarbowego;

 • sporządzanie comiesięcznych informacji o wynikach finansowych Spółki i udostępnianie ich w postaci elektronicznej Klientowi;

 • sporządzanie sprawozdań finansowego finansowych, na które składają się: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, wraz z informacją dodatkową.
 

Poza typową usługą prowadzenia ksiąg rachunkowych Klient może dodatkowo zamówić następujące usługi komplementarne względem usługi głównej:

 • opracowanie i wdrożenie polityki (zasad) rachunkowości lub audyt już istniejącej;<
 • opracowanie i wdrożenie rachunku kosztów lub audyt już istniejących rozwiązań w zakresie kalkulacji kosztów,
 • nadzór nad rachunkowością podmiotów gospodarczych – dedykowane podmiotom niezatrudniającym Głównego Księgowego.

Skorzystaj z wiedzy oraz doświadczenia naszych specjalistów