Księgi rachunkowe

O USŁUDZE

Usługa prowadzenia ksiąg rachunkowych dla każdego Klienta, który jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych lub dobrowolnie zaprowadził księgi rachunkowe obejmuje swoim zakresem następujące czynności wykonywane na podstawie zawartej umowy:

 • prowadzenie na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych (dziennika, księgi głównej, ksiąg pomocniczych, zestawienia obrotów i sald księgi głównej i ksiąg pomocniczych, wykaz składników aktywów i pasywów) zgodnie z ustawą o rachunkowości, krajowymi i/lub międzynarodowymi standardami rachunkowości oraz w oparciu o przyjętą politykę rachunkowości,
 • prowadzenie rejestrów VAT zgodnie z ustawą podatku od towarów i usług oraz rozporządzeniami wykonawczymi,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wymaganych odpowiednimi przepisami prawa,
 • okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego składu aktywów i pasywów,
 • wycena aktywów i pasywów,
 • ustalanie wyniku finansowego,
 • sporządzanie comiesięcznych obliczeń podatku dochodowego,
 • sporządzenie deklaracji podatku PIT, CIT, VAT oraz składanie tych deklaracji w obowiązującym terminie do właściwego Urzędu Skarbowego,
 • sporządzanie comiesięcznych informacji o wynikach finansowych Spółki i udostępnianie ich w postaci elektronicznej,
 • sporządzanie sprawozdania finansowego: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych wraz z informacją dodatkową.

Poza typową usługą prowadzenia ksiąg rachunkowych Klient może dodatkowo zamówić usługi komplementarne uzupełniające usługę główną:

 • opracowanie i wrażenie polityki (zasad) rachunkowości lub audyt już istniejącej,
 • opracowanie i wdrożenia rachunku kosztów lub audyt już istniejących rozwiązań w zakresie kalkulacji kosztów,
 • nadzór nad rachunkowością podmiotów gospodarczych – dedykowane podmiotom nie zatrudniającym Głównego Księgowego,

Nadzór nad rachunkowością podmiotów gospodarczych – dedykowane podmiotom nie zatrudniającym Głównego Księgowego