Exor Group

Kadry i płace

O USŁUDZE

Dział kadrowo – płacowy to wsparcie nie tylko bieżącej polityki przedsiębiorstwa, ale także strategicznych decyzji Zarządu.

Outsourcing obszaru kadrowo – płacowego daje możliwość korzystania z najlepszych rozwiązań i przyczynia się do wyraźnej poprawy efektywności administracji. Powyższe sprawia, że Klient jest w stanie przewidzieć, a przez to kontrolować koszty. To z kolei pozwala mu na uzyskanie istotnych oszczędności finansowych w firmie.

Naszym celem jest odciążenie Klienta od działań, które są bardzo ważne z punktu widzenia prawa, a które nie stanowią podstawowego przedmiotu działalności Klienta. Dzięki naszemu wsparciu Klient może skoncentrować się na podnoszeniu efektywności swojego przedsiębiorstwa.

Oferowana przez nas administracja kadrowa, obejmuje w szczególności:

 • prowadzenie, przechowywanie i udostępnianie akt osobowych;

 • ewidencjonowanie i kontrolowanie rozliczania nieobecności z tytułu: urlopów, zwolnień lekarskich i innych nieobecności;

 • kontrolowanie ważności badań lekarskich oraz kierowanie na badania lekarskie (wstępne/okresowe/ kontrolne);

 • przygotowywanie dokumentów związanych z ustaleniem oraz ustaniem stosunku pracy;

 • sporządzanie dokumentacji w trakcie trwania stosunku pracy (w tym m.in.: aneksów, umów i oświadczeń);

 • wydawanie zaświadczeń (m.in.: o okresach zatrudnienia, o wynagrodzeniu), świadectw pracy, itp.;

 • przyjmowanie organów kontroli zewnętrznej: PIP, ZUS, US;

 • przygotowywanie odpowiedzi i informacji do uprawnionych instytucji (m.in. komorników czy banków);

 • inne usługi w zakresie controllingu, na przykład cykliczny monitoring struktury kosztów, sprzedaży itd.

 • sporządzanie raportów dla potrzeb zarządzania kapitałem ludzkim (np. analiza czasu pracy);

 • udostępnianie dokumentacji niezbędnej do zatrudnienia pracownika i sporządzanie wymaganych dokumentów związanych z zatrudnieniem;

 • sporządzanie rachunków do zawartych umów cywilnoprawnych.
 

Oferowana przez nas administracja płacowa, obejmuje w szczególności:

 • naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac z uwzględnieniem różnego rodzaju składników wynagrodzenia,
 • sporządzanie i wysyłanie do pracowników (drogą  elektroniczną) informacji nt. (tzw. „paski wypłat”);
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych PIT-4R i PIT-8AR dla Zleceniodawcy i składanie ich w obowiązującym terminie do właściwych Urzędów Skarbowych;
 • sporządzenie rocznych deklaracji PIT-11, PIT 8C dla osób fizycznych zatrudnionych przez Zleceniodawcę i składanie ich w obowiązującym terminie do właściwych Urzędów  Skarbowych, sporządzenie dokumentacji związanej z zakończeniem zatrudnienia;
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych, zgłoszeniowych i rocznych do ZUS;
 • rozliczanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
 • rozliczanie świadczeń pozapłacowych;
 • rozliczanie umów cywilnoprawnych. 

Inne usługi kadrowe które oferujemy:

 • sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem osób na podstawie umów cywilnoprawnych (w tym kontraktów menedżerskich);
 • sporządzanie sprawozdań do GUS;
 • naliczanie składki na PFRON oraz przygotowywanie i wysłanie deklaracji;
 • pomoc w uzyskiwaniu środków z Funduszu Pracy;
 • organizowanie staży pracowniczych;
 • obsługa ustaleń i nakazów pokontrolnych PIP;
 • sporządzanie deklaracji związanych z dodatkowymi ubezpieczeniami grupowymi;
 • obsługa organów kontroli zewnętrznej (ZUS);
 • przygotowywanie raportów kadrowo-płacowych dla potrzeb wewnętrznych oraz zewnętrznych (np. do GUS);
 • przygotowywanie innych dokumentów (tnp.: Regulamin wynagradzania, Regulamin pracy, Regulamin ZFŚS,  Regulamin premiowania);
 • opracowanie systemu wynagrodzeń;
 • analiza kosztów zatrudnienia i konsultacje w zakresie wyboru optymalnych form zatrudnienia;
 • audyt  dokumentacji pracowniczej;
 • obsługa kontroli US, ZUS, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

Kadry i wynagrodzenia pod kontrolą