Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka Doradztwa Podatkowego MDR Consulting Sp. z o.o. ul. Aleja Kompozytorów Polskich 5 lok. U5, 20-848 Lublin, NIP: 712-331-19-88, REGON: 364305000, KRS 0000617729, Kapitał zakładowy: 120.800,00 zł, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: Administrator).
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. zawarcia i wykonania poszczególnych zleceń w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”,
  2. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np. wystawiania i przechowywania faktur czy udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”,
  3. dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z naszej współpracy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
  4. marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
  5. marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.
 3. Przekazane dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do realizacji wyżej opisanych celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
  1. czas trwania samej współpracy,
  2. czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorom przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
  3. czas po którym przedawnią się ewentualne roszczenia wynikające z umowy,
  4. czas do momentu wycofania zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych oprócz podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa będą podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora m.in. obsługa prawna, obsługa IT, obsługa marketingowa, obsługa księgowo-kadrowa.
 5. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
 6. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Administratora narusza przepisy RODO.
 7. Każda osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować odmową zawarcia umowy.
 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 10. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się poprzez e-mail: biuro@exorgroup.pl