Exor Group

Podatkowe księgi przychodów i rozchodów

O USŁUDZE

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów jest jednym z najpopularniejszych sposobów ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych.

Pozwala na prawidłowe obliczanie zaliczek na podatek dochodowy. Pozwala również na uzyskanie danych służących do analizowania sytuacji przedsiębiorstwa. Jej prowadzenie wymaga jednak gromadzenia dokumentów księgowych oraz stałego śledzenia zmian w przepisach podatkowych, gdyż obowiązek obliczenia i wpłaty podatku ciąży na podatniku, a nie – jak w przypadku niektórych innych przychodów – na płatniku podatku.

Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów nastawione jest na prawidłowe rozliczenie podatku. Wiąże się to z koniecznością właściwego kwalifikowania zdarzeń gospodarczych do przychodów i kosztów podatkowych, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Na tym nie kończy się jednak jej rola. Księga Podatkowa może być cennym źródłem informacji finansowych o prowadzonej działalności. Pozwala na określenie wysokości przychodów ze sprzedaży towarów i usług oraz ponoszonych kosztów (w tym przede wszystkim kosztów: zakupu towarów, transportu czy wynagrodzeń), jak również umożliwia analizę zmian wielkości sprzedaży, co z kolei przekłada się na możliwość lepszego planowania działań. Obecnie znaczna część podatników korzysta z systemów informatycznych pozwalających na pozyskiwanie jeszcze bardziej szczegółowych danych, takich jak wartość obrotu z konkretnym kontrahentem czy też wysokość kosztów ponoszonych przez podatnika w szczególnie interesujących go obszarach (np.: zakup paliwa czy usług informatycznych)

W ramach usług księgowych z zakresu prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów oferujemy:

 • prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie dowodów księgowych dostarczonych przez Klienta;

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia;

 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;

 • przygotowywanie danych do sporządzenia rozliczenia rocznego;

 • sporządzanie deklaracji VAT oraz informacji podsumowujących o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach oraz składanie tych deklaracji do właściwych urzędów skarbowych;

 • dokumentację cen transferowych,

 • wycenę instrumentów finansowych w SCN,

 • sporządzanie testów na utratę wartości firmy,

 • inne usługi w zakresie controllingu, na przykład cykliczny monitoring struktury kosztów, sprzedaży itd.

 • sporządzanie oraz przekazywanie Klientowi (drogą elektroniczną) w celach informacyjnych dokumentacji, na którą składa się:
  • – podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów;
  • – podsumowanie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów;
  • – podsumowanie kosztów, przychodów oraz dochodów w podziale na okresy miesięczne;
  • – informacja o obliczonej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych;
  • – rejestry sporządzane na potrzeby podatku od towarów i usług;
  • – deklaracje oraz informacje podsumowujące dla podatku VAT.

W ramach usług dodatkowych, na życzenie Klienta, oferujemy ponadto:

 • sporządzenia zestawień obrotów z kontrahentami za wskazane przez klienta okresy;
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS;
 • sporządzenie dokumentacji finansowych do banków lub innych instytucji;
 • sporządzanie zeznania rocznego (PIT);
 • sporządzanie oraz przekazywanie do Agencji Rynku Rolnego deklaracji wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych (FPZ_f1).

Rozliczymy Twoje podatki za Ciebie