Exor Group

Opublikowano 03-01-2021 w Business, Podatek od towarów i usług,

SLIM VAT – korekta in plus

Wraz z pakietem SLIM VAT od stycznia 2021 r. do ustawy VAT wprowadzono zasady rozliczania faktur korygujących „in plus”.

Faktury korygujące zwiększające podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług są często wykorzystywane w praktyce gospodarczej. Powodem ich wystawiania mogą być zarówno nowe zdarzenia, które nie były znane w momencie wystawiania faktury pierwotnej, jak również popełnione błędy. Do tej pory sposób ujmowania faktur korygujących „in minus” wynikał wyłącznie z praktyki potwierdzonej orzecznictwem i interpretacjami. Od stycznia 2021 roku ustawą z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020.2419), wprowadzono przepisy regulujące tę kwestię. W art. 29a ustawy o podatku od towarów i usług dodano ust. 17 i 18.

Art. 29a
17. W przypadku gdy podstawa opodatkowania uległa zwiększeniu, korekty tej podstawy dokonuje się w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania.
18. W przypadku eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów zwiększenie podstawy opodatkowania, o którym mowa w ust. 17, następuje nie wcześniej niż w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym wykazane zostały te transakcje.

Zmiana ma charakter doprecyzowujący, bez istotnego wpływu na sposób rozliczania tych faktur przez podatników, którzy i tak stosują opisane zasady. Jednak obecnie zasady te będą miały umocowanie w ustawie. Nadal na podatniku będzie ciążył obowiązek ustalenia jaka jest przyczyna korekty tj. czy jest to przyczyna pierwotna, czy jest wynikiem nowego zdarzenia. W zdecydowanej większości nie budzi to jednak wątpliwości.

Zobacz również:
SLIM VAT – prezenty
SLIM VAT – termin odliczenia
SLIM VAT – załącznik 15
SLIM VAT – limit MPP
SLIM VAT – WIS

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614