Exor Group

Opublikowano 15-07-2018 w Business, Kadry i płace, Podatek dochodowy,

Zmiany w zakresie kosztów uzyskania przychodów

Od 19 lipca obowiązywać będą nowe przepisy w zakresie tzw. kosztów autorskich, czyli 50% kosztów uzyskania przychodów. Zmiany są duże.

W podatkach niewiele rzeczy jest stałych. Minęło trochę ponad pół roku odkąd pisałem o nowych zasadach opodatkowania pracy twórczej a już są kolejne zmiany. Opublikowana została  ustawa z 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Omawiana zmiana dotyczy art. 22 ust 9b. w którym dokonano istotnych zmian. Otrzymuje on brzmienie:

„9b. Przepis ust. 9 pkt 3 stosuje się do przychodów uzyskiwanych z tytułu:

  1. działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, inżynierii budowlanej, urbanistyki, literatury, sztuk plastycznych, wzornictwa przemysłowego, muzyki, fotografiki, twórczości audialnej i audiowizualnej, programów komputerowych, gier komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;
  2. działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki;
  3. produkcji audialnej i audiowizualnej;
  4. działalności publicystycznej;
  5. działalności muzealniczej w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej;
  6. działalności konserwatorskiej;
  7. prawa zależnego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 880 i 1089), do opracowania cudzego utworu w postaci tłumaczenia;
  8.  działalności badawczo-rozwojowej, naukowo-dydaktycznej, naukowej oraz prowadzonej w uczelni działalności dydaktycznej.”;

Nowy katalog jest znacznie szerszy. Dodano m.in. działalność w zakresie inżynierii budowlanej, wzornictwa przemysłowego, gier komputerowych, reżyserii czy też edukacyjnej oraz wychowawczej.

Zgodnie z art. 4 ustawy zmieniającej, nowe zasady ustalania kosztów dotyczą przychodów uzyskiwanych od 1 stycznia 2018 roku.

 

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614