Exor Group

Opublikowano 08-03-2018 w Business, Podatek dochodowy,

Ulga rehabilitacyjna – używanie samochodu

Ustawodawca przewidział szereg ulg dla osób niepełnosprawnych i opiekunów osób niepełnosprawnych. Jedną z nich jest ulga z tytułu  używania samochodu osobowego na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Odliczeniu od dochodów (lub przychodu) podlegają wydatki poniesione na używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (lub współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia.

Z ulgi mogą skorzystać osoby niepełnosprawne, lub podatnicy mające na utrzymaniu osobę niepełnosprawną jeśli jej dochód (dochód osób będących na utrzymaniu) nie przekracza 10.080 zł w roku podatkowym.

W powyższym akapicie mowa o podatniku mającym na utrzymaniu następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe, jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty 10 080 zł.

Wydatki na używanie samochodu osobowego podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

Ulga jest limitowana do kwoty 2.280,00 zł. Odliczeniu podlega kwota faktycznie poniesionego wydatku. Nie jest wymagane posiadanie dokumentów stwierdzających ich wysokość. Jednakże na żądanie organów podatkowych podatnik jest obowiązany przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia.

Odliczeń dokonuje się:

  • w trakcie roku podatkowego przy obliczaniu zaliczek na podatek przez podatników osiągających dochody:
  1. z działalności gospodarczej,
  2. z najmu, dzierżawy

–  podlegające opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej,

  • w trakcie roku podatkowego przy obliczaniu miesięcznego (kwartalnego) ryczałtu,
  • po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu podatkowym PIT-28, PIT‑36, PIT‑37.

Zobacz także:
ulga rehabilitacyjna – zakup leków
ulga rehabilitacyjna – zakup sprzętu

 

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614