Exor Group

Opublikowano 02-01-2023 w Business, Kadry i płace, Podatek dochodowy,

Nowa wysokość diet od 2023r.

Od stycznia 2023 roku zmieniła się wysokość diety w czasie podróży krajowej która jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia. Aktualnie wynosi ona 45zł.

Wysokość oraz warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi, zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej uregulowane jest w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Zgodnie z art. 77(5) § 3 i 4 Kodeksu Pracy, pracodawcy spoza sfery budżetowej, w tym uczelnie publiczne, mogą ustalać we własnym zakresie warunki wypłacania pracownikom należności z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i poza jego granicami, w drodze postanowień układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania albo w umowie o pracę, jeżeli pracodawca nie jest zobowiązany do ustalenia regulaminu wynagradzania. Tylko wówczas, gdy układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania lub umowa o pracę nie zawiera postanowień, o których mowa wyżej, pracownikowi przysługują – zgodnie z art. 775 § 5 k.p. – należności na pokrycie kosztów zagranicznej podróży służbowej według przepisów rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (DzU z 2013 r. poz. 167), które weszły w życie 1 marca 2013 r.

Pismo z dnia 6 marca 2014 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Możliwość obniżenia diety z tytułu podróży służbowej.

Przez wiele lat tj. od wejścia w życie rozporządzenia które miało miejsce w 2013 roku, wysokość diety w podróży krajowej określona w § 7 wynosiła 30 zł. W 2022 roku, kwota diety została podniesiona do 38 zł, po czym po kilku miesiącach ponownie podniesiona tym razem do kwoty 45 zł.

Warto zwrócić uwagę, że zmiana wysokości diety powoduje zmianę również innych kwot należnych pracownikowi:

  • wysokość diety z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju 45 zł;
  • 20% ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej wyniesie 9,00 zł (dotychczas 7,60 zł);
  • ryczałt za nocleg, stanowiący 150% diety – 67,50 zł (dotychczas 57 zł);
  • zwrot udokumentowanych kosztów noclegu  w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie większej za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety, tj. do 900 zł (dotychczas 760 zł).

 

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614