Exor Group

Opublikowano 22-07-2022 w Business, Kadry i płace, Podatek dochodowy,

Wyższe diety w podróżach służbowych

Wysokość diet po upływie 9 lat wzrośnie o 8 zł. Zmianie ulegną również inne limity uzależnione od wysokości diet.

Już wkrótce zmieni się wysokość diet z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. Obecnie wynosi ona 30 zł, a będzie wynosiła 38 zł. Po 9 latach wzrost o 8 zł wydaje się niewielki, ale nowa wysokość to prawie 127% poprzedniej.

Nowa wysokość diet wynika z Rozporządzenia Ministra rodziny i polityki społecznej z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2022 poz. 1481). Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 28 lipca 2022r. Rozporządzenie zmienia wysokość diety, ale w konsekwencji zmianie ulegną również inne wartości.

  • wysokość diety z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju 38 zł;
  • 20% ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej wyniesie 7,60 zł (obecnie 6 zł);
  • ryczałt za nocleg, stanowiący 150% diety – 57 zł (obecnie 45 zł);
  • zwrot udokumentowanych kosztów noclegu  w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie większej za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety, tj. do 760 zł (obecnie 600 zł).

Bez zmienny pozostaje fakt, że pracodawcy spoza sfery budżetowej mogą samodzielnie ustalać warunki wypłacania pracownikom należności z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i poza jego granicami w drodze postanowień układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub umowy o pracę. Zasady te reguluje art. 775 § 4 Kodeksu pracy. W przypadku braku innych postanowień przyjętych u pracodawcy, stosuje si stawki wskazane w rozporządzeniu. Pracodawca nie może ustalić stawek niższych niż wynikają z rozporządzenia.

Pracodawca który zdecydował na wypłacanie diet w wyższych wysokościach niż wskazuje rozporządzenie, musi liczyć się że wolne od podatku dochodowego (art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych) oraz nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  (§ 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju.

Wolne od podatku dochodowego są również diety i inne należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem (art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych) oraz dodatek za rozłąkę przysługujący na podstawie odrębnych ustaw, przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw lub układów zbiorowych pracy (art. 21 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Należy również pamiętać, że koszty uzyskania przychodów stanowią wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących, w części nieprzekraczającej wysokości diet przysługujących pracownikom, określoną w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra (art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych).

 

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614

 

Zdjęcie dodane przez Andrea Piacquadio