Exor Group

Opublikowano 29-08-2019 w Business, Podatek od towarów i usług,

Zmiany w VAT RR

Od 1 września zmianie ulegną przepisy dotyczące faktur VAT-RR oraz wprowadzona będzie nowa struktura jednolitego pliku kontrolnego JPK_VAT_RR.

O planowanych zmianach w zakresie faktur wystawianych dla rolników ryczałtowych, pisałem już w zeszłym roku. Jednak wówczas zmiany nie weszły w planowanym terminie. Obecnie wprowadza się je ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz.1520).

Jedną z istotnych zmian jest uchylenie art. 116 ust. 2 pkt 3, który nakładał obowiązek umieszczenia na fakturze VAT-RR numeru dowodu osobistego dostawcy lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, datę wydania tego dokumentu i nazwę organu, który wydał dokument, jeżeli rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych jest osobą fizyczną.

Kolejną zmianą jest dodanie w art. 116 ust 3a w brzmieniu „Faktura VAT RR może być, za zgodą dostawcy, wystawiana, podpisywana i przesyłana w formie elektronicznej. W tym przypadku zamiast czytelnymi podpisami lub podpisami osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury VAT RR w formie elektronicznej, określonymi w ust. 2 pkt 13, faktura powinna być opatrzona, odpowiednio przez dostawcę i nabywcę, kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przez przekazanie dostawcy oryginału faktury VAT RR rozumie się jej przesłanie w formie elektronicznej.” To samo ma dotyczyć oświadczenia rolnika ryczałtowego, które zostało określone w art. 116 ust. 4.

Podpisywanie faktur VAT-RR, podpisem elektronicznym być może znajdzie zastosowanie w przypadku dużych gospodarstw rolnych. W przypadku drobnych rolników dokonujących dostaw produktów rolnych takie ułatwienie najprawdopodobniej nie będzie popularne, ze względu na chociażby koszt zakupu oraz odnawiania certyfikatu kwalifikowanego.

Kolejna zmiana dotyczy terminu zapłaty za faktury VAT-RR. Nowe brzmienie zyskał art. 116 ust. 6 pkt 2. Z przepisu tego usunięto zapis dotyczący konieczności zapłaty w 14 dniowym terminie z możliwości umownego jego wydłużenia. W obecnym brzmieniu tego przepisu mowa jest wyłącznie o zapłacie rolnikowi należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego lub na jego rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem.

Nowa struktura JPK_VAT_RR została opublikowana na stronie BIP Ministerstwa Finansów.

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614