Exor Group

Opublikowano 31-03-2018 w Business, Podatek od towarów i usług,

Faktury VAT RR – będą zmiany

Od 1 lipca z faktur VAT RR zniknąć ma seria i numer dowodu osobistego rolnika, a faktura będzie mogła zostać podpisana i przesłana również elektronicznie.

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt z 13 lutego 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Projekt przewiduje kilka dość ważnych zmian o których mówiło się już dawno, jak choćby pojawienie się NIP na paragonie czy zmiana definicji pierwszego zasiedlenia. Projekt zakłada również zmiany w wystawianiu i podpisywaniu faktur dla rolników ryczałtowych czyli faktur VAT RR.

Ustawa o VAT w obecnym brzemieniu w art. 116 ust. 2 pkt 3, nakłada obowiązek umieszczania na takiej fakturze serii i numeru dowodu osobistego rolnika, w przypadku gdy rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych jest osobą fizyczną. Projektowane zmiany zakładają wykreślenie z ustawy tego punktu. W uzasadnieniu do projektowanych zmian wskazano, że zmniejszy się w ten sposób nadmierne wymogi biurokratyczne, jednocześnie nie wpływając na możliwość jednoznacznej identyfikacji stron transakcji. zgodnie z art. 116 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT faktura VAT RR musi zawierać numer NIP lub PESEL obydwu stron transakcji. Nie wpłynie zatem negatywnie na funkcjonowanie systemu ryczałtowego. W praktyce zniknie też obowiązek każdorazowej weryfikacji i ewentualnej aktualizacji danych które pojawiają się w związku z wymianą dokumentów.

Projekt przewiduje również poprzez dodanie w art. 116 ustępu 3a oraz ustępu 4a które dają możliwość wystawiania, podpisywania i przesyłania w formie elektronicznej faktur VAT RR oraz oświadczenia rolnika ryczałtowego wyłącznie za zgodą dostawcy.

Kolejna istotna zmiana dotyczyć ma 14-dniowego terminu zapłaty za dostarczane produkty rolne. W art. 116 ust. 6 pkt 2 w swoim obecnym brzmieniu wskazuje, że warunkiem odliczenia przez nabywcę zryczałtowanej kwoty zwrotu jest zapłacenie rolnikowi ryczałtowemu należności za nabywane towary i usługi w terminie 14 dni na rachunek bankowy. Termin ten mógł być zmieniony umową zawartą między stronami transakcji. Orzecznictwo sądowe (np. wyrok NSA z 9 maja 2013 r. sygn. akt I FSK 709/12, wyrok NSA z 3 czerwca 2016 r. sygn. akt I FSK 2054/14) wskazuje, że przekroczenie terminu zapłaty nie powinno pozbawiać prawa odliczenia VAT. W związku z tym, projektowane zmiany do ustawy o VAT zakładają usunięcie tego warunku z art. 116 ust. 6 pkt. 2. Jednocześnie w tym samym punkcie dodaje się możliwość zapłaty obok rachunku bankowego również na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej której jest członkiem.

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614