Exor Group

Opublikowano 25-06-2018 w Business, Podatek dochodowy,

Zmiany w amortyzacji – darowizna, spadek …

Kolejne zmiany w amortyzacji. Ustawodawca naprawia poprzedni błąd więc podatnicy mogą odetchnąć z ulgą – ale nie wszyscy.

Sejm 15 czerwca 2018 r przyjął poprawki senatu do ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o pdof, ustawy o pdop oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Na początku roku pisałem o niekorzystnych zmianach w amortyzacji środków trwałych nabytych w drodze darowizny lub spadku (przeczytaj tu). Zmiany były szczególnie problematyczne ze względu na brak przepisów przejściowych. Wszyscy czekaliśmy na wyjaśnienie Ministerstwa Finansów w tej sprawie lub zmianę przepisu.

W czerwcu sejm przyjął zmiany w ustawie które omawiany problem niwelują w znacznym zakresie. W art. 23 w ust. 1 w pkt 45a w lit. a wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „”nabytych nieodpłatnie, z wyjątkiem nabytych w drodze spadku, jeżeli:”. Dodaje się również ust. 9 do omawianego artykułu w brzmieniu „”Przepisu ust. 1 pkt 45a lit. a nie stosuje się do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nabytych w drodze darowizny, jeżeli darczyńca dokonywał odpisów amortyzacyjnych od tych składników. W tym przypadku stosuje się odpowiednio przepisy art. 22g ust. 12 oraz art. 22h ust. 3 i nie stosuje się art. 22g ust. 15.”;

Zmiany te, które dotyczą środków trwałych nabytych w drodze spadku przywracają regulacje obowiązujące przed 1 stycznia 2018 roku. Natomiast w zakresie darowizn łagodzą skutki zmian wprowadzonych nowelizacją z 27 października 2017 roku. Takie wnioski możemy wysnuć z uzasadnienia do projektu zmian. Będą one obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku.

Zmiany mają jeden problem. Nadal nie będzie można zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych nabytych w drodze darowizny, jeśli darczyńca nie amortyzował tego środka trwałego.

 

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614