Exor Group

Zapłata z rachunku VAT

Od 1 listopada podatnicy będą mogli zapłacić z rachunku VAT również inne należności publiczne niż tylko te związane z podatkiem VAT.

Odkąd obowiązują przepisy o mechanizmie podzielonej płatności, spora część podatników alarmowała o trudnościach w wydatkowaniu środków z rachunku VAT i pogorszeniu płynności finansowej. Do tej pory, płatności z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności czyli tzw. split payment było dobrowolne i na dodatek podatnicy niezbyt chętnie z niego korzystali. To wszystko sprawiało, że grupa podatników która miała problem z wykorzystaniem środków z rachunku VAT była relatywnie dość niewielka. Ten stan rzeczy może ulec diametralnej zmianie wraz z nowelizacją przepisów ustawy VAT które wejdą w życie od 1 listopada. Część podatników będzie zobligowana do stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Już w momencie wprowadzania dobrowolnego split payment, mówiło się o efekcie śnieżnej kuli, który miałby spowodować, że podzielona płatność stanie się powszechnie wykorzystywana. Do tej pory tak się nie stało, ale zmiany w przepisach z pewnością ten efekt spotęgują.

Ministerstwo Finansów wychodząc na przeciw podatnikom wprowadza zmiany w możliwości wykorzystania środków zgromadzonych na rachunku VAT. Zmiany  zostały wprowadzone ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1751). W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, z późn. zm.) wprowadza się nowe brzmienie art. 62b ust. 2 pkt 2. Dzięki tej zmianie z rachunku VAT dokonamy również zapłaty:

a) na rachunek urzędu skarbowego:

  • podatku od towarów i usług, w tym podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów, dodatkowego zobowiązania podatkowego w tym podatku, a także odsetek za zwłokę w podatku od towarów i usług lub odsetek za zwłokę od dodatkowego zobowiązania podatkowego,
  • podatku dochodowego od osób prawnych oraz zaliczek na ten podatek, a także odsetek za zwłokę w podatku dochodowym od osób prawnych oraz odsetek od zaliczek na ten podatek,
  • podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zaliczek na ten podatek, a także odsetek za zwłokę w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz odsetek od zaliczek na ten podatek,
  • podatku akcyzowego, przedpłat podatku akcyzowego, wpłat dziennych, a także odsetek za zwłokę w podatku akcyzowym oraz odsetek od przedpłat podatku akcyzowego,
  • należności celnych oraz odsetek za zwłokę od tych należności,

b) należności z tytułu składek, o których mowa w art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, z późn. zm.), oraz należności z tytułu składek, o których mowa w art. 32 tej ustawy, do poboru których obowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych;”.

 

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614