Exor Group

zapłata podatku za inną osobę

Przepisy podatkowe zezwalają, aby podatek został zapłacony przez inną osobę niż podatnika. Oczywiście są w tym przedmiocie ograniczenia.Różne sytuacje mogą doprowadzić do tego, że podatnik nie będzie mógł samodzielnie uregulować swoich zobowiązań podatkowych. Możemy sobie wyobrazić sytuacje takie jak chociażby długotrwała ciężka choroba, brak środków finansowych albo wręcz ekstremalna wyprawa w miejsca bez dostępu do internetu. Tak naprawdę sytuacje takie można mnożyć, a naliczania odsetek podatnicy woleliby uniknąć.

Możliwość zapłaty podatku za inną osobę była rozwiązaniem pożądanym w związku z czym ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U.2015.1649 z dnia 2015.10.20) do Ordynacji podatkowej wprowadzono art. 62b. Na jego mocy zapłata podatku może nastąpić przez  małżonka podatnika, jego zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę a także aktualnego właściciela przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego, jeżeli podatek zabezpieczony jest hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym. Ponadto podatek może zapłacić inny podmiot, w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 1000 zł.

W przypadku zapłaty podatku przez małżonka podatnika, jego zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę lub inny podmiot, w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 1000 zł., jeżeli treść dowodu zapłaty nie budzi wątpliwości co do przeznaczenia zapłaty na zobowiązanie podatnika uznaje się, że wpłata pochodzi ze środków podatnika.

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614