Exor Group

Opublikowano 13-04-2020 w Business, Podatek dochodowy, Uncategorized,

Wsteczne rozliczenie straty

W związku z wyjątkową sytuacją z jaką obecnie mamy do czynienia, ustawodawca zdecydował się aby podatnicy mogli rozliczyć stratę podatkową z 2020 r. z dochodem uzyskanym w 2019 roku.

Podatnicy którzy w związku z epidemią, w 2020 roku poniosą stratę podatkową, będą mieli możliwość jej wstecznego rozliczenia z dochodem za 2019 roku. Będą musieli oni złożyć w tym celu korektę zeznania za 2019 rok. Na mocy art. 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzono zmianę w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Art. 4. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.13)) po art. 52j dodaje się art. 52k–52u w brzmieniu:
„Art. 52k. 1. Podatnicy, którzy z powodu COVID-19, o którym mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 i 567), zwanej dalej „ustawą o COVID-19”:
1) ponieśli w 2020 r. stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz
2) uzyskali w 2020 r. łączne przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. z tej działalności
– mogą jednorazowo obniżyć o wysokość tej straty, nie więcej jednak niż o kwotę 5 000 000 zł, odpowiednio dochód lub przychód uzyskany w 2019 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej.
2. Przez łączne przychody, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się sumę przychodów uwzględnianych przy obliczaniu podatku na podstawie art. 27 ust. 1 i art. 30c oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
3. W celu dokonania obniżenia, o którym mowa w ust. 1, podatnik składa korektę zeznania za rok 2019 r., o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub ust. 1a pkt 2, lub art. 21 ust. 2 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym
4. Strata nieodliczona na podstawie ust. 1 podlega odliczeniu na podstawie art. 9 ust. 3 albo art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Wprowadzane obecnie rozwiązania powinny mieć na celu jak najszybszą poprawę płynności finansowej przedsiębiorstw. To rozwiązanie takiego efektu jednak nie przyniesie. Jeżeli podatnik w 2020 roku poniesie stratę, to zeznanie podatkowe za ten rok może złożyć najwcześniej 1 stycznia 2021 roku, choć tylko w praktyce. Zgodnie z art. 45 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym. Oznacza to, że najwcześniej stratą za 2020 rok „pochwalimy się” urzędowi 15 lutego. Gdy wykażemy stratę za 2020 rok, będziemy mogli złożyć korektę zeznania za 2019 rok, w którym rozliczymy wstecznie stratę za 2020 rok. oczywiście jeśli spełniamy pozostałe warunki. Urząd w terminie 45 dni zwróci nam nadpłatę o ile zeznanie złożymy elektronicznie. Przyjmując, że podatnik złoży zeznanie 15 lutego lub wcześniej, a urząd zwróci nadpłatę podatku w maksymalnym terminie, to zwrot nastąpi 1 kwietnia 2021 r.

Korzyść z takiego rozliczenia są mocno odsunięte w czasie i wystąpią tylko wtedy, gdy w 2019 roku podatnik osiągnął odpowiednio duży dochód i ma możliwość odliczenia jeszcze dodatkowej straty.

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614