Exor Group

Opublikowano 25-12-2018 w Business, Kadry i płace,

Współczynnik dla „niższego ZUS”

Niektórzy przedsiębiorcy od stycznia 2019 roku będą mogli płacić niższe składki z tytułu ubezpieczenia społecznego. ZUS opublikował już wartość współczynnika służącego ustaleniu najniższej podstawy wymiaru tych składek.

Jeszcze do końca tego roku, minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne była jednakowa dla wszystkich przedsiębiorców. Nie była ona uzależniona od skali działalności gospodarczej i wielkości uzyskiwanych przychodów.

Nowe zasady pozwolą skorzystać z preferencji, tym przedsiębiorcom których roczny przychód nie przekroczy kwoty 63.000,00 zł. Jeśli przedsiębiorca nie prowadził działalności gospodarczej przez pełen rok podatkowy wartość tę ustala się proporcjonalnie do ilości dni. Choć uzależnienie wielkości obciążeń finansowych z tytułu ZUS od kwoty przychodu a nie dochodu może budzić sprzeciw, to takie rozwiązanie zostało przyjęte. Sama kwota przychodu nie jest jedynym ograniczeniem (o czy pisałem wcześniej).

Wartość współczynnika potrzebnego do ustalenia najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne wynosi 0,5083.

Osoby które spełniają warunki i zdecydują się opłacać niższe składki ZUS muszą pomnożyć przeciętny miesięczny przychód z działalności gospodarczej za 2018 rok przez ten współczynnik. Otrzymany wynik należy zaokrąglić do pełnych groszy w górę jeśli końcówka jest równa lub wyższa od 0,5 gr, lub w dół jeśli jest niższa. Należy przy tym pamiętać, że najniższa podstawa wymiaru składek nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku, oraz nie może przekraczać kwoty 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ustalonego na dany rok.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne nie będzie uzależniona od kwoty przychodu. Natomiast składka na Fundusz pracy jest opłacana jeśli podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne jest równa lub wyższa niż minimalne wynagrodzenie obowiązujące w dany roku (w 2019 r wynosić będzie 2.250 zł).

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie ZUS:

Powinieneś przekazać do ZUS:

  • wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 10, 05 12, jeśli kontynuujesz prowadzenie działalności prowadzonej w 2018 r.
  • zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo – jeśli podlegasz wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu – zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo 05 92 (kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób z rentą przyznaną z tytułu niezdolności do pracy).

Dokumenty te musisz przekazać w terminie 7 dni liczonymi od:

  • 1 stycznia (czyli do 8 stycznia 2019 r.) – jeśli kontynuujesz prowadzenie działalności prowadzonej w 2018 r. albo też jeśli z końcem grudnia zakończyłeś okres ulgi „preferencyjne składki” (wyrejestruj się z ubezpieczeń z kodem 05 70 albo 05 72 i zgłoś z kodem 05 90 albo 05 92),
  • pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej lub wznowienia działalności gospodarczej,
  • pierwszego dnia, w którym będziesz spełniał warunki do korzystania z „małego ZUS” (np. skończyłeś okres „preferencyjne składki” w trakcie roku).
źródło: www.zus.pl

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614