Exor Group

Opublikowano 12-05-2020 w Business, Podatek dochodowy,

Wpłaty na PFRON

Pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest obowiązany, dokonywać miesięcznych wpłat na PFRON. Jakie znaczenie mają ona na rachunek podatkowy?

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest obowiązany, z zastrzeżeniem ust. 2-5 i art. 22, dokonywać miesięcznych wpłat na Fundusz, w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Wpłaty na PFRON zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy dokonuje się w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym zaistniały okoliczności powodujące powstanie obowiązku wpłat, składając równocześnie Zarządowi Funduszu deklaracje miesięczne i roczne.

W przypadku podmiotów prowadzących księgi rachunkowe, obowiązkowe wpłaty na PFRON zalicza się w księgach rachunkowych w ciężar kosztów działalności operacyjnej jednostki, ujmując je w kosztach miesiąca za które jest należna. Dla celów bilansowych, data wpłaty nie ma znaczenia.

Koszty podatkowe?

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 29 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wpłat, o których mowa w art. 21 ust. 1 i w art. 23 ustawy o rehabilitacji zawodowej. Analogiczne zapisy znajdują się w art. 16 ust. 1 pkt. 36 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wpłata na PFRON nie jest podatkiem.

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614