Exor Group

Opublikowano 29-03-2020 w Business, Podatek dochodowy,

Termin na złożenie CIT przesunięty

W związku z wyjątkową sytuacją jaką mamy obecnie, Ministerstwo Finansów zdecydowało się na przesunięcie terminu złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, oraz wpłaty podatku.Kwestia przesunięcia terminu złożenia zeznania CIT-8 rozpalała emocje wśród przedsiębiorców, a szczególnie wśród osób odpowiedzialnych za naliczenie podatku dochodowego od osób prawnych. Minister Finansów postanowił trzymać wszystkich w niepewności niemal do ostatniej chwili.

Ostatecznie sprawa została rozwiązana Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. 2020 r. poz. 542).

Zgodnie z § 1. przedłużono do dnia 31 maja 2020 r. dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych przedłużono termin do:

 1. złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się
  w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r.;
 2. wpłaty podatku należnego wykazanego w zeznaniu, o którym mowa w pkt 1, albo różnicy między podatkiem należnym
  od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Jednocześnie na mocy § 2. przedłuża się do dnia 31 lipca 2020 r. dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych, o których mowa w ust. 2 rozporządzenia , termin do:

 1. złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się
  w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r.,
 2. wpłaty podatku należnego wykazanego w zeznaniu, o którym mowa w pkt 1, albo różnicy między podatkiem należnym
  od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku
  – o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Terminy o których mowa powyżej tj. 31 lipca 2020, stosuje się do podatników podatku dochodowego od osób prawnych spełniających co najmniej jeden z następujących warunków:

 1. podatnik w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, osiągał wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie
  art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych;
 2. uzyskane przez podatnika w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przychody z działalności pożytku
  publicznego, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284), stanowiły co najmniej 80% łącznych przychodów
  uzyskanych w tym roku przez tego podatnika.

Treść rozporządzenia

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614