Exor Group

Opublikowano 19-02-2023 w Business, Kadry i płace, Prawo,

Sprawowanie funkcji prezesa zarządu

Czy możliwe jest sprawowanie funkcji prezesa zarządu na podstawie stosunku pracy oraz powołania jednocześnie?

Przede wszystkim na wstępie, koniecznym jest podkreślenie, że nie jest możliwe zawarcie umowy o pracę z jedynym członkiem zarządu, który jest jednocześnie jedynym wspólnikiem spółki z o.o. Stanowi on tym m.in. wyrok Sądu Najwyższego z 11 września 2013, II UK 36/13, w którym wskazano, że tam, gdzie status wykonawcy pracy (pracownika) zostaje zdominowany przez właścicielski status wspólnika spółki z o.o. nie może być mowy o zatrudnieniu w ramach stosunku pracy wspólnika, który w takiej sytuacji wykonuje czynności (nawet typowo pracownicze) na rzecz samego siebie (we własnym interesie) i na swoje własne ryzyko produkcyjne, gospodarcze i socjalne. Jedyny wspólnik jest od pracodawcy (spółki z o.o.) niezależny ekonomicznie, gdyż – skoro do przesunięcia majątkowego dochodzi w ramach majątku samego wspólnika – nie zachodzi przesłanka odpłatności pracy, a nadto dyktuje mu sposób działania jako zgromadzenie wspólników.

Co jednak w sytuacji gdy mamy spółkę, w której jest dwóch lub więcej wspólników, i wszyscy oni są zarówno pracownikami zatrudnionymi w ramach umowy o pracę na stanowisku Prezesa / Wiceprezesa / Członka Zarządu oraz są powołani do pełnienia tożsamej funkcji  jaka jest na umowie o pracę tj. do pełnienia funkcji Prezesa / Wiceprezesa / Członka Zarządu na mocy uchwały zgromadzenia wspólników z przyznanym z tego tytułu wynagrodzeniem?

Sytuacja ta jest wyjątkowo problematyczna. Wynika to przede wszystkim z tego, że nie wiadomo, w jaki sposób pracownik na stanowisku np. Prezesa Zarządu będzie rozliczany z wykonywanych przez niego obowiązków i w jaki sposób będzie realizowane podporządkowanie tego pracownika kierownictwu pracodawcy.

W mojej ocenie, jest duże prawdopodobieństwo, że jeden z tych stosunków przy kontroli zostanie zakwestionowany. Szczególnie niebezpieczne może być uznanie przez ZUS umowy o pracę za fikcyjną. Ewentualnie, może również dojść do ustalenia, że całość wynagrodzenia, w tym to z funkcji, powinno być wypłacane w ramach stosunku pracy, ze wszystkim skutkami.

Warto przywołać wyroku Sądu Najwyższego 19 września 2018 r., I UK 376/17, w którym zostało wskazane, że ZUS może ustalać stosunek ubezpieczenia społecznego na ściśle określonych warunkach, będąc niezwiązanym nieważną czynnością prawną, bądź też całkowicie ją negować.

Kompetencje kontrolne organu rentowego wynikają wprost z art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.2022.1009 t.j. z dnia 2022.05.13), który przewiduje, iż ZUS upoważniony jest do kontroli wykonywania zadań i obowiązków w zakresie ubezpieczeń przez płatników składek. Kontrola ta obejmuje m.in. zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych. Oznacza to, że ZUS weryfikując umowę, z tytułu której dana osoba została zgłoszona do ubezpieczeń społecznych, może sprawdzać, czy umowa została zawarta zgodnie z prawem i czy faktycznie była realizowana przez jej strony, czy nie jest zatem umową fikcyjną.

Ubocznie warto przypomnieć, że zgodnie z art. 210 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2022.1467 t.j. z dnia 2022.07.12) w umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim, spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników.

Regulacja tego przepisu jest bardzo ogólna i dotyczy ona wszelkich umów zawieranych z członkami zarządu zarówno związanych z pełnioną funkcją, jak i zawieranych poza kompetencjami wynikającymi z tych funkcji. Tym samym dotyczy to także umów o pracę.

 

Wojciech NowakowskiAutor: Wojciech Nowakowski
Ekspert ds. prawnych, asystent księgowy
e-mail: w.nowakowski[at]kancelariamr.pl
tel: 505 265 617

 

Zdjęcie autorstwa Tima Miroshnichenko z Pexels