Exor Group

Opublikowano 23-08-2017 w Business, Podatek dochodowy,

Jednorazowa amortyzacja w ramach pomocy de minimis

Większość podatników korzysta z różnego rodzaju środków trwałych do prowadzenia działalności gospodarczej. Wybór odpowiedniej metody amortyzacji może mieć duże znaczenie dla finansów przedsiębiorstwa. Kto i na jakich zasadach może skorzystać z jednorazowej amortyzacji w ramach pomocy de minimis?

Podmioty uprawnione do skorzystania z jednorazowej amortyzacji

Prawo do skorzystania z jednorazowej amortyzacji na podstawie z art. 22k ust. 7-13 u.p.d.o.f. oraz 16k ust. 7-13 u.p.d.o.p posiadają dwie grupy podatników:

  • Podatnicy którzy w danym roku rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej. Nie dotyczy to jednak tych podatników którzy roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie 2 lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia prowadził działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnik spółki niebędącej osobą prawną lub działalność taką prowadził małżonek tej osoby, jeżeli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.
  • Mali podatnicy, czyli tacy których wartość przychodu ze sprzedaży wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług nie przekroczyła w poprzedzającym roku podatkowym równowartości kwoty 1.200.000 euro wyrażonej w złotych. Kwotę tę należy przeliczyć według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. Ważnym jest, że ustalając status małego podatnika odrębnie traktuje się spółki cywilne, spółki jawne, spółki partnerskie oraz spółki komandytowe, odrębnie zaś ich wspólników.

Ograniczenie przedmiotowe

Jednorazowa amortyzacja dotyczy jedynie niektórych środków trwałych. Można ją zastosować wyłącznie do tych zaliczanych do grup 3-8 KŚT z wyłączeniem samochodów osobowych. Należy przy tym zwrócić uwagę, że nastąpiła zmiana Klasyfikacji Środków Trwałych (czytaj więcej).

Limit kwotowy jednorazowej amortyzacji

Podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą, oraz mali podatnicy, którzy zdecydują się na skorzystanie z preferencyjnych warunków amortyzacji w ramach pomocy de minimis, muszą pamiętać, że łączna kwota dokonanych jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w roku podatkowym nie może przekroczyć 50.000,00 euro, niezależnie od ilości środków trwałych. Do limitu tego nie zalicza się odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych których wartość początkowa nie przekroczyła 3.500,00 zł. Kwotę limitu należy przeliczyć na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych i zaokrąglić do 1.000,00 zł.

Kiedy można dokonać odpisu amortyzacyjnego?

Jednorazowego odpisu można dokonać już w miesiącu wprowadzenia środka trwałego do ewidencji lub w kolejnych miesiącach tego roku podatkowego. Jest to istotna różnica w porównaniu z ogólną zasadą sprecyzowaną w art. 22h ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f. i art. 16h ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p.

Jednorazowy odpis a pomoc de minimis

Amortyzacja której podatnik dokonał zgodnie z art. 22k ust. 7 u.p.d.o.f. oraz art. 16k ust. 7 u.p.d.o.p. stanowi pomoc de minimis udzielaną w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego. Oznacza to, że ni można jej zastosować jeśli w świetle przepisów dotyczących pomocy publicznej, nie jest dopuszczalne udzielenie podatnikowi pomocy de minimis.

Sprawdź inne możliwości jednorazowej amortyzacji

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614