Exor Group

Opublikowano 31-08-2017 w Business, Podatek dochodowy,

Jednorazowa amortyzacja do 100.000,00 zł

Dla podatników nabywających fabrycznie nowe środki trwałe, pojawiła się nowa metoda jednorazowej amortyzacji. Od 12 sierpnia 2017 roku weszły w życie nowe przepisy art. 22k ust. 14-21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: u.p.d.o.f.) oraz art. 16k ust. 14-21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych  (dalej: u.p.d.o.p.).

Przedmiotem jednorazowej amortyzacji mogą być fabrycznie nowe środki trwałe sklasyfikowane w Klasyfikacji Środków Trwałych z 2010 roku
w grupach 3-6 i 8. Nie będzie więc można jednorazowo amortyzować środków transportu, czyli chyba najczęściej wykorzystywanych środków trwałych w działalności gospodarczej.

Ponadto przedmiotem jednorazowej amortyzacji  mogą być:

  1. fabrycznie nowe środki trwałe, których wartość początkowa wynosi co najmniej 10.000,00 zł oraz;
  2. fabrycznie nowe środki trwałe których wartość początkowa nie przekracza 10.000,00 zł ale przekracza 3.500,00 zł, jeśli wartość początkowa dwóch lub więcej fabrycznie nowych środków trwałych nabytych w danym roku podatkowym przekracza 10.000,00 zł.

Przykład:

Podatnik kupił we wrześniu 2017 roku fabrycznie nowy środek trwały, sklasyfikowany w 6 grupie KŚT z 2010 roku. Jego wartość początkowa wynosi 6.300,00 zł. Następnie wlistopadzie 2017 roku kupił kolejny fabrycznie nowy środek trwały, sklasyfikowany  grupie 6 KŚT o wartości początkowej 6.200,00 zł. W związku z tym, prawo do jednorazowej amortyzacji na podstawie omawianych przepisów, podatnik uzyskuje
w listopadzie, kiedy wartość początkowa dwóch fabrycznie nowych środków trwałych przekracza 10.000,00 zł, a wartość każdego z nich jest wyższa niż 3.500,00 zł. Kwotę jednorazowego odpisu amortyzacyjnego należy pomniejszyć o wcześniej dokonane odpisy na zasadach ogólnych.

Sprawdź pozostałe metody jednorazowej amortyzacji (kliknij tu).

Jednorazowych odpisów amortyzacyjnych na podstawie art. 22k ust. 14- u.p.d.o.f. oraz art. 16k ust. 14-21 u.p.d.o.p., podatnik może dokonać
w roku podatkowym w którym te środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych. Łączna kwota odpisów amortyzacyjnych dokonywanych w oparciu o te przepisy, nie może przekroczyć 100.000,00 zł. W kwocie tej zawierają się odpisy amortyzacyjne oraz wpłaty na nabycie środków trwałych jeśli były dokonane (art. 22 ust. 1s u.p.d.o.f. oraz art. 15 ust. 1zd u.p.d.o.p.)

 

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614