Exor Group

Opublikowano 27-07-2018 w Business, Podatek dochodowy, Prawo,

Działalność nierejestrowana

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców wprowadza w art. 5 ust. 1 wprowadza nową formę aktywności gospodarczej dla osób fizycznych. W myśl przepisów, nie stanowi działalności gospodarczej, działalność wykonywana przez osobę fizyczną:

  • której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i,
  • która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Z tej formy prowadzenia działalności nie skorzystają osoby prowadzące działalność w formie spółki cywilnej (art. 5 ust. 5), a także działalności wymagającej uzyskania koncesji, zezwolenia albo wpisu do rejestru działalności regulowanej (art. 44 ust. 3).

Zgodnie z art. 5 ust. 3 wspomnianej ustawy, przekroczenie progu przychodu z działalności nierejestrowanej wskazanej w ustawie, powoduje, że działalność ta staje się działalnością gospodarczą od dnia w którym nastąpiło przekroczenie progu przychodu. Aktualnie kwota minimalnego wynagrodzenia wynosi 2.100 zł a więc limit przychodu miesięcznego dla działalności nierejestrowanej wynosi 1.050 zł.

Dochody osiągane z działalności nierejestrowanej są opodatkowane według skali podatkowej i wykazywane w zeznaniu rocznym. Nie ma natomiast obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy. Przychody z działalności nierejestrowanej  należy wykazać w zeznaniu rocznym jako przychody z innych źródeł, zgodnie z art. 20 ust 1ba ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Działalność nierejestrowana nie stanowi tytułu do ubezpieczenia w ZUS, a więc nie musi odprowadzać składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.  Osoba prowadząca tego typu działalność będzie mogła korzystać ze zwolnienia w VAT, gdyż nie będzie przekraczać limitu który aktualnie wynosi 200.000 zł z wyjątkiem sytuacji opisanych w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług.

Co ważne, przepisy art. 5 ust. 1 można na postawie art. 195 przepisów prowadzających ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 650), zastosować również do działalności wykonywanej przez osoby, które w okresie 12 miesięcy przed dniem wejścia w życie ustawy Prawo przedsiębiorców, nie były wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub których wpis został wykreślony z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem wejścia w życie ustawy, nawet jeżeli w okresie ostatnich 60 miesięcy przed dniem wejścia w życie tej ustawy wykonywały działalność gospodarczą.

 

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614