Exor Group

Czy można zwrócić towar bez paragonu?

Ustawa o podatku od towarów i usług nakłada na podatników prowadzących ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących do wydruku paragonu fiskalnego do każdej sprzedaży dokonanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych.
Paragon fiskalny potwierdza fakt dokonania transakcji i zwykle jest dokumentem umożliwiającym dokonanie zwrotu towaru. Czasami zdarza się, że nabywca gubi paragon. Co robić w takiej sytuacji?
Możliwe jest odnalezienie w pamięci fiskalnej (lub na rolce)danych  konkretnej transakcji i ich ponowne wydrukowanie. W przypadku sprzedaży bezgotówkowej, możliwe jest wykorzystanie potwierdzenia dokonanej płatności. Dokumenty te mają potwierdzić, że dana sprzedaż faktycznie miała miejsce.

Zwrot powinien zostać odnotowany w ewidencji zwrotów towarów, która zgodnie z par. 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas fiskalnych  powinna zawierać:

 • datę sprzedaży;
 • nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy;
 • termin dokonania zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi;
 • wartość brutto zwracanego towaru lub wartość brutto towaru lub usługi będących przedmiotem reklamacji oraz wartość podatku należnego – w przypadku zwrotu całości należności z tytułu sprzedaży;
 • zwracaną kwotę (brutto) oraz odpowiadającą jej wartość podatku należnego – w przypadku zwrotu części należności z tytułu sprzedaży;
 • dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży;
 • protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi, podpisany przez sprzedawcę i nabywcę.

Ponadto należy stworzyć protokół zwrotu towarów, który zostanie podpisany przez obie strony transakcji. Nie istnieje ściśle określona forma w jakiej protokół powinien być sporządzony, jednak w praktyce przyjęło się, że powinien on zawierać:

 • numeru protokołu;
 • stron transakcji;
 • nazwy towaru;
 • numeru paragonu, którego dotyczy zwrot (a w przypadku jego braku, numer innego dokumentu potwierdzającego transakcję);
 • przyczyny zwrotu;
 • informacji czy sprzedawca przyjął towar;

 

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk@exorgroup.pl
tel: 508 750 614