Exor Group

Czy KAS nęka nowożeńców?

Krajowa Administracja Skarbowa zapytała nowożeńców o kwestie związane z organizacja wesela, oczywiście w aspekcie finansowym. Zrobiła to 585 razy. Czy to już nękanie?

Opinia publiczna co jakiś czas ma okazje z której oczywiście korzysta, aby skomentować kwestie zapytań kierowanych przez KAS do nowożeńców. Pytania są bardzo szczegółowe,
a dodatkowo urzędnicy chcą aby odpowiedzi były potwierdzone odpowiednimi dokumentami (faktury, rachunki, potwierdzenia wpłat a nawet dane kontaktowe do zespołów muzycznych czy firm organizujących przyjęcia).

Wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka zwrócił się do Ministra Finansów z interpelacja poselską „w sprawie nękania nowożeńców przez urzędy skarbowe” (interpelacja nr 27758). MF musiał odpowiedzieć na pytania:

  1. Jaka jest skala tego typu wezwań kierowanych do nowożeńców w kraju?
  2. Czy urzędy skarbowe nie mają możliwości zdobycia potrzebnych im informacji w inny sposób niż poprzez nękanie pismami nowożeńców?
  3. Jakie działania planuje podjąć Pani Minister w celu wyeliminowania tego rodzaju praktyk wśród organów Krajowej Administracji Skarbowej?

Odpowiedzi udzielił Podsekretarz Stanu Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Paweł Cybulski.

Pan Cybulski zwrócił uwagę na to, że KAS realizuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa finansowego państwa, ale stara się również by zasada równej konkurencji dla wszystkich uczestników obrotu gospodarczego była zapewniona. Według Podsekretarza Stanu, może być to realizowane poprzez eliminowanie zachowań, polegających na niewywiązywaniu się z obowiązków podatkowych. Czynności te powinny być efektywne a jednocześnie nie uciążliwe dla podatników. Dodatkowo Pan Cybulski stwierdza, że „urzędnicy swoje zadania powinni wykonywać w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i w sposób, który nie narusza zasady zaufania obywateli do organów podatkowych oraz w sposób zgodny z wartościami pozaprawnymi, takimi jak życzliwość i uprzejmość w traktowaniu podatników”.

W odpowiedzi na pierwsze pytanie wskazano, że z terenu działania czterech izb administracji skarbowej, pytania do nowożeńców wystosowano w łącznej liczbie 585. Pytania te były związane z prowadzonymi działaniami w stosunku do: właściciela sali weselnej, zespołu muzycznego, członka zespołu muzycznego, przedsiębiorców prowadzących lokale gastronomiczne oraz podatnika świadczącego usługi obsługi muzycznej imprez. W jednym przypadku było to związane z czynnościami sprawdzającymi w zakresie nieujawnionych źródeł dochodu. Również jeden przypadek wynikał z prowadzonego postępowania podatkowego, gdyż podatnik wskazał jako źródło pokrycia wydatków na zakup środków trwałych, przychody z prezentów ślubnych z wesela w Armenii.

W odpowiedzi na drugie pytanie możemy przeczytać, że „kontrole podatkowe i czynności sprawdzające prowadzone przez urzędy skarbowe stanowią formę weryfikacji prawidłowości stosowania przepisów prawa podatkowego. Jednocześnie stosowane w ich ramach wezwania, mają na celu wyjaśnienie sprawy”.

Odpowiadając na trzecie pytanie, niejako przyznaje, że działania KAS mogą naruszać zasadę proporcjonalności wyrażoną w Konstytucji, nadużywanie kompetencji i nadmierne wkraczanie w sferę prywatną. Wysłane zostało również pismo do wszystkich Dyrektorów Izb Administracji Skarbowej pismo dotyczące niedopuszczalności stosowania przez podległych urzędników praktyk, które naruszają zaufanie obywateli do działań KAS.

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614