Exor Group

Coraz wyższe odsetki od zaległości podatkowych

Wysoka inflacja przekłada się nie tylko na ceny produktów i usług, ale wpływa również na wysokość odsetek od zaległości podatkowych.

Wysokość stawki odsetek od zaległości podatkowej uregulowana jest w art. 56 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021r. poz. 1540). Przepis ten wskazuje, że stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8%.

Przyzwyczailiśmy się do minimalnej stawki w wysokości 8%, jednak wraz ze zmianą wysokości stopy lombardowej, stawka wzrasta lub maleje  z uwzględnieniem poziomu minimalnego, co wynika z art. 56c Ordynacji podatkowej. Stawki odsetek za zwłokę Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. W tym roku, stawka wzrastała już dwukrotnie i prawdopodobnie nadal będzie wzrastać.

Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła stopę lombardową od 9 lutego 2022 r. do wysokości 3,25 w wyniku czego odsetki za zwlokę wzrosły od tego dnia do wysokości 8,5% (Monitor Polski 2022 r. poz. 220). Od 9 marca stopa lombardowa wynosi 4% a zatem stawka odsetek od zaległości podatkowych wzrosła do 10% co zostało ogłoszone w Monitorze Polskim w 2022 r. poz. 339.

Należy pamiętać, że przepisy ordynacji podatkowej przewidują również podwyższoną (art. 56b) jak i obniżoną (art. 56a) stawkę odsetek od zaległości podatkowej. Ponadto w art. 54 § 1. pkt 5 wskazuje, że odsetek za zwłokę nie nalicza się m.in. jeżeli wysokość odsetek nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej. Aktualnie kwota ta wynosi 8,70 zł.

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614