Exor Group

Opublikowano 26-08-2019 w Business, Podatek od towarów i usług,

Zmiany w zwolnieniu podmiotowym w VAT

Zmiany które zaczną obowiązywać w VAT już za klika dni, znacząco zmniejszą krąg podatników uprawnionych do stosowania zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 i 9. Niektórzy mogą być tego całkowicie nieświadomi.

Walka z szarą strefą w Internecie to jeden z celów którym kieruje się Ministerstwo Finansów. Ustawodawca przewidział możliwość korzystania ze zwolnienia podmiotowego w podatku od towarów i usług w sytuacji gdy nie przekroczono limitu obrotu wynoszącego obecnie 200.000,00 zł, wyłączając jednocześnie niektóre usługi i towary. Od września 2019 roku, dodaje się kolejne towary których sprzedaż na odległość będzie skutkowała utratą prawa do zwolnienia w VAT w ramach art. 113 ust. 1 i 9. Dotyczyć to będzie dostaw hurtowych i detalicznych części do:

  • pojazdów samochodowych (PKWiU 45.3),
  • motocykli (PKWiU 45.4);

a także towarów, w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie:

  • preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 20.42.1),
  • komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU 26),
  • urządzeń elektrycznych i nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (PKWiU 27),
  • maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 28).

W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano, że zmiana podyktowana jest walką z szarą strefą, która w przypadku dostaw towarów objętych nową regulacją jest nadmiernie spotykana. W dokumencie tym możemy odnaleźć przykłady wykorzystywania obowiązujących przepisów w celu osiągania nieuprawnionych korzyści podatkowych, przy czym należy zaznaczyć, że nawet w obecnym brzmieniu przepisów są to praktyki nieuczciwe. Ustawodawca zauważył, że w przypadku obrotu częściami do pojazdów samochodowych i motocykli objęcie wyłączeniem jest uzasadnione szeroką skalą nadużyć tak w przypadku handlu internetowego jak i stacjonarnego. Dlatego wprowadzając nowe regulacje rozdzielił dostawę towarów na tą w ramach sprzedaży na odległość i tą bez względu na sposób zawierania umowy.

Problem może pojawić się w przypadku choćby jednorazowej sprzedaży majątki firmowego (np. telefon, tablet, komputer) za pośrednictwem np. jednej z popularnych platform internetowych. Spowoduje to utratę prawa do zwolnienia podmiotowego nawet przez najmniejszych przedsiębiorców.

Ponadto świadczenie usług ściągania długów, w tym faktoringu spowoduje utratę prawa do zwolnienia w VAT. Ustawodawca uzasadnia tę decyzję m.in. faktem, że często dla celów świadczenia takich usług tworzone są podmioty, które funkcjonują dopóki nie osiągną progu zwolnienia i następnie dokonuje się likwidacji tego podmiotu po to, aby utworzyć następny podmiot i dalej móc korzystać ze zwolnienia od podatku. Co dość nietypowe w uzasadnieniu do projektu ustawy możemy przeczytać „ […] usługi te nie są objęte zwolnieniem przewidzianym dla tzw. usług finansowych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 37-41 ustawy o VAT. Nie jest zatem zasadne, aby podatnicy świadczący usługi ściągania wierzytelności, w tym faktoringu, korzystali ze zwolnienia podmiotowego, w przypadku gdy wartość sprzedaży (bez kwoty podatku VAT) nie przekroczy u nich w roku poprzednim kwoty 200 tys. zł.” Takie podejście odczytuje jako wskazanie, że jeśli usługa nie jest objęta zwolnieniem przedmiotowym to nie powinna być objęta zwolnieniem podmiotowym. Gubi się więc sam sens stosowania zwolnienia podmiotowego.

Teraz przed podatnikami zostało klika dni na analizę czy od września powinni być zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614