Exor Group

Opublikowano 21-12-2017 w Business, Podatek dochodowy,

Zmiany w PIT w 2018 r.

Początek 2018 r, przyniesie wiele zmian podatkowych. Szczególnie dużo będzie ich w podatku dochodowym. Dlatego postanowiliśmy podsumować najważniejsze z nich.

Z dniem 01 stycznia 2018 r. wchodzi ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy PIT, CIT oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2175). Powyższa ustawa, w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 350 z późn. zm.) z dniem 01 stycznia 2018 r. wprowadza m. in. następujące zmiany:

Kwota wolna od podatku

Zostanie podwyższona kwota wolna od podatku z 6.600 zł do 8.000 zł. Zmiana ta będzie oznaczać, że wzrośnie kwota dochodu, stanowiąca podstawę opodatkowania, od której nie trzeba będzie płacić podatku dochodowego.

Limit niektórych zwolnień podatkowych

Wzrośnie limit niektórych zwolnień podatkowych. Wybrane i naszym zdaniem najważniejsze zmiany w zakresie zmian w zwolnieniach podatkowych prezentujemy poniżej:

 1. zapomogi, inne niż wymienione w pkt 26 tj. otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci, wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty z 638 zł do 1.000 zł;
 2. diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty z 2.280 zł do 3.000 zł;
 3. zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci:
  A). z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z funduszy związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra – niezależnie od ich wysokości,
  B). z innych źródeł – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty z 2.280 zł do 6.000 zł
 4. przychody z zamiany rzeczy lub praw, jeżeli z tytułu jednej umowy nie przekraczają kwoty z 2.280 zł do 6.000 zł.
 5. świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty z 2.280 zł do 3.000 zł;
 6. wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty z 380 zł do 1000 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi;
 7. dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu – dzieci i młodzieży do lat 18:
  A). z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra – niezależnie od ich wysokości,
  B). z innych źródeł – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty z 760 zł do 2.000 zł;
 8. całkowitemu zwolnieniu podlega wartość świadczeń otrzymanych przez studentów od uczelni, na podstawie odrębnych przepisów, w związku ze skierowaniem przez uczelnię na studenckie praktyki zawodowe

Osoby niepełnosprawne

Odnośnie zmian dotyczących osób niepełnosprawnych można wymienić następujące zmiany:

 1. Zostanie zwiększony limit dochodu osoby niepełnosprawnej z 9.120 zł do 10.080 zł umożliwiający skorzystanie z ulgi przez podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną.
 2. Każdy niepełnosprawny będzie mógł odliczyć sobie wydatki na utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł;
 3. Z kolei przy odliczeniu wydatków na samochód (utrzymane 2.280 zł) używanego przez osobę niepełnosprawną lub mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, będzie można uwzględnić nie tylko jak dotychczas przejazdy związane z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, ale również każde inne.

Krwiodawcy

Ulga dla krwiodawców – ulga za rozliczaniu już za 2017 r. wyniesie 130 zł za oddanie litra krwi lub litra osocza.

Jednorazowa amortyzacja

Zmianie ulega limit jednorazowej amortyzacji z 3.500 zł do 10.000 zł – wzrośnie wartość początkowa środka trwałego oraz wartości niematerialnych, których zakup będzie podlegać jednorazowemu zaliczeniu do kosztów.

Pozostałe zmiany

 1. Osoby wynajmujące od gminy lub miasta mieszkania komunalne i socjalne, będą zwolnione z podatku dochodowego.
 2. Zmiany dotyczące przedsiębiorców – uchylony został art. 24a ust. 3a-3c stanowiący o obowiązkowym złożeniu zawiadomienia o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Tym samym zostanie zlikwidowany obowiązek zgłaszania prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów przez osoby rozpoczynające indywidualną działalność gospodarczą oraz przez osoby, które zmienią sposób opodatkowania zobowiązujący je do prowadzenia PKPiR.
 3. Zaliczka na podatek – podatnik nie będzie musiał wpłacać zaliczki na podatek dochodowy, jeżeli podatek należy od osiągniętego dochodu w ciągu całego roku, pomniejszony sumę zaliczek wpłaconych od początku roku, nie przekroczy 1.000 zł

 

Autor: Wojciech Nowakowski
Ekspert ds. prawnych, asystent księgowy
e-mail: w.nowakowski[at]exorgroup.pl
tel: 505 265 617