Exor Group

Opublikowano 01-09-2017 w Business, Podatek dochodowy,

Zawieszenie działalności a amortyzacja

Przedsiębiorcy z różnych przyczyn decydują się na zawieszenie działalności gospodarczej. Ci z nich którzy posiadają środki trwałe które są
w trakcie amortyzacji, mogą mieć wątpliwość co powinni zrobić.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych zabrania dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w okresie zawieszenia działalności gospodarczej lub zaprzestania działalności w której dany składnik majątku był wykorzystywany. Amortyzacji należy zaprzestać w miesiącu następującym po miesiącu
w którym nastąpiło zawieszenie lub zaprzestanie danej działalności.

Nie wskazano natomiast okresu w którym należy rozpocząć dalszą amortyzację po wznowieniu działalności. Przyjęło się jednak, że odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w miesiącu wznowienia działalności, co potwierdzają również interpretacje podatkowe.

(…) Reasumując mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa wskazać należy, iż wraz z zawieszeniem działalności gospodarczej zawieszeniu ulega także amortyzacja samochodu. Zatem samochód wykorzystywany w działalności gospodarczej nie podlega amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawieszono tę działalność. Amortyzację ww. składnika majątku należy zaliczać za miesiąc, w którym nastąpiło zawieszenie, a następnie począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło jej wznowienie.(…)


Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna z 18 listopada 2011 r., nr IPPB1/415-777/11-2/IF

Zupełnie odmienny sposób amortyzacji w okresie zawieszenia wskazuje ustawa o rachunkowości. Nie przewidziano tu możliwości zaprzestania dokonywanych umorzeń, gdyż sam upływ czasu powoduje zużycie ekonomiczne, nawet jeśli nie wystąpi w tym okresie faktyczne zużycie fizyczne. W konsekwencji amortyzacja dla celów podatkowych i bilansowych w okresie zawieszenia zawsze będzie się różnić od siebie.

 

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614