Exor Group

Opublikowano 27-11-2020 w Business, Podatek dochodowy,

Zaliczki na PIT – przesunięte terminy

W związku z trwającą sytuacją epidemiczną oraz ograniczeniami w działalności niektórych branż, zdecydowano się na przesunięcie terminu przekazania zaliczek na podatek dochodowy oraz zryczałtowanego podatku dochodowego, pobranych od podatników.

Zgodnie z §  1.  Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego przedłożone terminy upływają:

 1. 20 maja 2021 r. – w przypadku zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych od podatników przez płatników w październiku 2020 r.;
 2. 20 czerwca 2021 r. – w przypadku zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych od podatników przez płatników w listopadzie 2020 r.;
 3. 20 lipca 2021 r. – w przypadku zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych od podatników przez płatników w grudniu 2020 r.

Przesunięcie tych terminów pozwoli jedynie na odsunięcie w czasie tego obowiązku bez ponoszenia negatywnych konsekwencji jakie wiązałyby się z przekazaniem tych zaliczek bez zachowania terminu. Nie zmienia to faktu, że ostatecznie środki te trzeba będzie wpłacić na mikrorachunek.

Co ważne, z rozwiązania tego nie mogą skorzystać wszyscy płatnicy. Regulacje w tym zakresie zawiera § 2. wspomnianego rozporządzenia. Zgodnie z nim, przedłużenie terminów dotyczy płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, o którym mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842), prowadzących na dzień 30 września 2020 r. pozarolniczą działalność gospodarczą. Ponadto będzie dotyczyło to tylko tych przedsiębiorców których przeważający rodzaj działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) został wskazany w rozporządzeniu.
Dotyczy to kodów:

 • 47.71.Z, Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.81.Z, Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
 • 47.82.Z, Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
 • 47.89.Z, Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
 • 49.39.Z, Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • 55.10.Z, Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 56.10.A, Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 56.10.B, Ruchome placówki gastronomiczne
 • 56.29.Z, Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • 56.30.Z, Przygotowywanie i podawanie napojów
 • 59.11.Z,Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • 59.12.Z, Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
 • 59.13.Z, Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • 59.14.Z, Działalność związana z projekcją filmów
 • 74.20.Z, Działalność fotograficzna
 • 77.21.Z, Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • 77.39.Z, Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 79.11.A, Działalność agentów turystycznych
 • 79.12.Z, Działalność organizatorów turystyki
 • 79.90.A, Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 • 82.30.Z, Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 85.51.Z, Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • 85.52.Z, Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • 85.53.Z, Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
 • 85.59.A, Nauka języków obcych
 • 85.59.B, Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 86.90.A, Działalność fizjoterapeutyczna
 • 86.90.D, Działalność paramedyczna
 • 90.01.Z, Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
 • 90.02.Z, Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 • 90.04.Z, Działalność obiektów kulturalnych
 • 91.02.Z, Działalność muzeów
 • 93.11.Z, Działalność obiektów sportowych
 • 93.13.Z, Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
 • 93.19.Z, Pozostała działalność związana ze sportem
 • 93.21.Z, Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
 • 93.29.A, Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
 • 93.29.B, Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 • 96.04.Z.Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

 

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614