Exor Group

Zakup paliwa za granicą

Podatnicy niejednokrotnie w związku z wykonywaną działalnością, dokonują zakupu paliwa w czasie zagranicznych wyjazdów. Jak należy rozliczyć taki wydatek?

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

Aby dany wydatek stanowił koszt podatkowy, musi spełniać kilka wymogów:

  1. został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
  2. jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
  3. pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
  4. poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
  5. został właściwie udokumentowany,
  6. nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 23 ustawy PIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Takie podejście znajdziemy m.in. w interpretacji indywidualnej z dnia 21 stycznia 2021 r. wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT3.4011.705.2020.1.KR.

W przypadku krajowego zakupu paliwa, dowodem umożliwiającym ujęcie tego wydatku w kosztach podatkowych jest faktura lub paragon spełniający warunki faktury uproszczonej. Natomiast paragon nie będący fakturą uproszczoną, nie może stanowić podstawy do ujęcia wydatku w kosztach podatkowych. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku zakupu paliwa za granicą. Zgodnie z §13 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2019r. poz. 2544) wydatki poniesione za granicą na zakup paliwa i olejów mogą być dokumentowane paragonami lub dowodami kasowymi. Z zastrzeżeniem, że na odwrocie paragonu podatnik uzupełnia jego treść, wpisując swoje nazwisko (nazwę zakładu), adres oraz rodzaj (nazwę) zakupionego towaru.

Należy pamiętać o ograniczeniach w ujmowaniu kosztów związanych z eksploatacją samochodów osobowych o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 46 i 46a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepisy te ograniczają możliwość ujęcia wydatków eksploatacyjnych związanych z samochodem będącym własnością podatnika ale nie będącym składnikiem majątku firmowego, jedynie do wysokości 20%, a w przypadku pozostałych samochodów osobowych wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej podatnika (wykorzystanie mieszane), do wysokości 75%.  Z uwagi na co do zasady brak prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT, podstawą obliczenia kosztu będzie kwota brutto. Zakup paliwa w PKPiR ujmujemy w kolumnie 13.

Podatek VAT

Dokonywanie zakupów poza granicą kraju kojarzy się podatnikom z koniecznością dokonania szczególnych rozliczeń na gruncie podatku VAT. W przypadku zakupu paliwa za granicą sprawa jest zasadniczo prosta. W myśl art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług, miejscem dostawy towarów jest w przypadku towarów niewysyłanych ani nietransportowanych – miejsce, w którym towary znajdują się w momencie dostawy. Oznacza to, że kupując paliwo za granicą, zostanie ono opodatkowane podatkiem VAT (podatkiem od wartości dodanej) w kraju zakupu. Zakup nie będzie stanowił WNT ani importu co potwierdzono m.in. w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora KIS 0111-KDIB3-3.4012.21.2017.1.PK. W związku z tym podatnik nie będzie zobowiązany do wykazywania takiej transakcji w rozliczeniach z tytułu podatku VAT należnego jak również nie będzie miał prawa do odliczenia VAT podatku naliczonego.

VAT-REFUND

Jak wskazałem wcześniej, od zakupu paliwa za granicą, podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego. Istnieje jednak procedura szczególna, na podstawie której podatnik ma prawo wystąpić o zwrotu zagranicznego podatku VAT, która wynika z art.3 dyrektywy Rady Europejskiej 2008/9/WE oraz art.89 ust. 1h stawy o VAT. O zwrot takiego podatku można ubiegać się jeśli:

  • podatnik nie posiada siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, stałego miejsca zamieszkania lub zwykłego miejsca pobytu w kraju UE, w którym dokonał nabycia;
  • posiada status czynnego podatnika podatku VAT;
  • podatnik nie dokonuje wyłącznie sprzedaży zwolnionej z VAT, ani nie korzysta ze zwolnienia VAT podmiotowego.

W celu ubiegania się o zwrot zagranicznego podatku VAT, należy złożyć wniosek VAT-REF.

 

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614

 

Zdjęcie autorstwa Skitterphoto z Pexels