Exor Group

Opublikowano 10-09-2017 w Business, Podatek dochodowy,

Współwłasność małżeńska środków trwałych

Do prowadzenia działalność gospodarczej, podatnicy bardzo często wykorzystują majątek prywatny. Chyba najczęstszym tego przykładem są samochody osobowe. Jeżeli spełniają one warunki przewidziane dla środków trwałych, mogą one być wprowadzone do ewidencji i podlegać amortyzacji.
Co w przypadku gdy dany składnik majątku stanowi współwłasność małżeńską??

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 22a ust. 1 wskazuje warunki jakie muszą spełnić  środki trwałe aby mogły podlegać amortyzacji.

„Amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

1) budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,

2) maszyny, urządzenia i środki transportu,

3) inne przedmioty

– o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi.„

ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Dany składnik majątku aby mógł zostać wprowadzony do ewidencji środków trwałych może być własnością lub współwłasnością podatnika. Tak wynika z cytowanego artykułu.

Jak ustalić wartość początkową? Tę kwestie wyjaśnia art. 22g ust. 11.

„W razie gdy składnik majątku stanowi współwłasność podatnika, wartość początkową tego składnika ustala się w takiej proporcji jego wartości, w jakiej pozostaje udział podatnika we własności tego składnika majątku; zasada ta nie ma zastosowania do składników majątku stanowiących wspólność majątkową małżonków, chyba że małżonkowie wykorzystują składnik majątku w działalności gospodarczej prowadzonej odrębnie.”

 

ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Jeżeli dany składnik majątku wykorzystywany jest w działalności gospodarczej wyłącznie przez jednego z małżonków, to może on dokonywać odpisów amortyzacyjnych od 100% wartości początkowej. Wówczas dobrze dołączyć do dokumentacji ŚT oświadczenie współmałżonka o tym, że nie wykorzystuje on tego składnika majątku do prowadzenia działalności gospodarczej.
W przypadku gdy oboje małżonkowie prowadzą działalność gospodarczą i wykorzystują ten sam składnik majątku, to odpisy amortyzacyjne dokonuje się od wartości początkowej ustalonej proporcjonalnie do posiadanych udziałów. W przypadku współwłasności małżeńskiej będzie to udział 50/50. W praktyce przejęło się jednak, że odpisów amortyzacyjnych dokonuje każdy z małżonków od wartości początkowej ustalonej według proporcji odpowiadającej faktycznemu wykorzystywaniu ŚT w działalności gospodarczej każdego z nich. Stanowisko to potwierdza interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.

(…) skoro Wnioskodawca i jego żona prowadzą odrębnie pozarolniczą działalność gospodarczą, a na prawach majątkowej wspólności ustawowej są właścicielami budynku wykorzystywanego przez nich w tych działalnościach, to Wnioskodawca ma prawo do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od jego wartości początkowej ustalonej zgodnie z cyt. art. 22g ust. 11 ustawy o podatku dochodowym, od osób fizycznych, a więc proporcjonalnie do stopnia wykorzystywania przedmiotowego budynku w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. W związku z powyższym Wnioskodawca nie będzie mógł dokonywać odpisów amortyzacyjnych od tej części budynku w której odrębną działalność gospodarczą będzie prowadziła żona Wnioskodawcy.”

 

interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 16.12.2016 r., 2461-IBPB-1-1.4511.666.2016.1.EN
Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614