Exor Group

Opublikowano 23-06-2021 w Business, Podatek od towarów i usług,

WNT – zmiany w rozliczaniu VAT

Trwają prace nad zmianą zasad rozliczania VAT w WNT. Zmiana jest wynikiem wyroku TSUE z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie C-895/19 A.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe (Druk nr 1236), zakłada zmianę w art. 86 ust. 10b ustawy o podatku od towarów i usług. W pkt 2 w lit. b skreśla się wyrazy , nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy, w pkt 3 skreśla się wyrazy „, nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów lub usług powstał obowiązek podatkowy”, w ust. 10h wyrazy „,w którym podatnik otrzymał tę fakturę” zastępuje się wyrazami „,w którym podatnik uwzględnił kwotę podatku należnego z tytułu tego nabycia”.

W wyroku TSUE z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie C-895/19 A, Trybunał uznał, że przepisy prawa unijnego stoją na przeszkodzie stosowaniu obowiązujących w Polsce rozwiązań w zakresie terminu odliczenia VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Obecnie w ustawie VAT zapisana jest zasada zgodnie z którą odliczenie VAT w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym VAT jest należny, jest możliwe pod warunkiem, że podatnik wykaże podatek VAT należny w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie tego okresu, VAT naliczony wykazuje się w bieżącym okresie, natomiast VAT należny w okresie powstania obowiązku podatkowego. Trybunał uznał, że nie jest dopuszczalne zakazanie podatnikom prawa do odliczenia VAT za ten sam okres rozliczeniowy, w którym deklarowany jest VAT należny. Po wejściu w życie ustawy zmieniającej, warunek dochowania trzymiesięcznego okresu przestanie istnieć. Zmiana w art. 86 ust. 10h powoduje, że w odniesieniu do prawa do odliczenia podatku naliczonego w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, nadal utrzymany pozostanie warunek otrzymania faktury, w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy. Natomiast zgodnie z nowym brzmieniem art. 86 ust. 10h ustawy o VAT, podatnik będzie uprawniony do odliczenia VAT naliczonego w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym zadeklarował podatek należny. Zmiany w art. 86 ust. 10b pkt 3 ustawy o VAT, odnoszącym się również do transakcji importu usług.

Skoro TSUE uznał, że polskie przepisy w tym zakresie nie są zgodne z dyrektywą 2006/112/WE, to w mojej ocenie do czasu zmiany ustawy VAT, podatnicy mają prawo powoływać się na zapisy dyrektywy w tym zakresie.

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614