Exor Group

Opublikowano 12-01-2021 w Business, Podatek od towarów i usług,

VAT-UE nowy wzór

Informację podsumowującą VAT-UE za styczeń 2021r. sporządzimy według nowego wzoru. jest to podyktowane koniecznością jego dostosowania po Brexit.

Zgodnie z projektem Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock, zmianie ulegnie załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock (Dz. U. poz. 1138). Rozporządzenie wchodzi w życie od 1 lutego 2021 r. i będzie miało zastosowanie dla informacji podsumowujących składanych za styczeń 2021r. Zmiana polega na dodaniu w załączniku nr 2 w części „OBJAŚNIENIA SZCZEGÓŁOWE” w ust. 3 po wyrazach „HU – Węgry” wyrazów „ , XI – Irlandia Północna”.

Zmiana jest podyktowana wyjściem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i zakończeniem 31.12.2020 r. okresu przejściowego. Od stycznia 2021r. prawo unijne w zakresie VAT nie będzie miało zastosowania do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie, z wyjątkiem terytorium Irlandii Północnej, gdzie będą nadal obowiązywać regulacje UE dotyczące podatku VAT w odniesieniu do towarów.

Począwszy od 2021 r. dla celów transakcji towarowych Irlandia Północna będzie traktowana jako terytorium Unii Europejskiej, a podatnicy dokonujący wewnątrzwspólnotowych dostaw lub nabyć towarów na terytorium Irlandii Północnej będą traktowani jako podatnicy UE. Natomiast transakcje usługowe przeprowadzane z podmiotami z Wielkiej Brytanii, jak i Irlandii Północnej będą traktowane jako transakcje z podmiotami z państw nienależących do UE. W konsekwencji, w zakresie dostawy towarów podatnicy z Irlandii Północnej od 1stycznia 2021 r. będą identyfikowani za pomocą odrębnego unijnego numeru identyfikacyjnego VAT UE (numer poprzedzony kodem „XI”), który różnić się będzie od brytyjskiego numeru VAT UE (prefiks „GB”). Ten ostatni numer będzie jednak stosowany względem świadczonych usług.

[źródło, dostęp 12.01.2021: uzasadnienie do projektu rozporządzenia

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614

Zdjęcie autorstwa Anthony Beck z Pexels