W ramach nowej ulgi podatkowej będzie można odliczyć od dochodu (przychodu) nawet 53 tys. zł.

Prezydent podpisał w czwartek 29 listopada ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zmiana jest efektem działań mających na celu poprawę jakości powietrza i dotrzymanie norm wynikających z krajowych i unijnych regulacji.

Zgodnie z nowymi przepisami, w ramach ulgi termomodernizacyjnej można będzie odliczyć od dochodów (przychodów) do 53 tys. zł. Odliczeniu podlega będą wydatki na termomodernizację jednorodzinnego budynku mieszkalnego będącego własnością lub współwłasnością podatnika. Nowe przepisy będą obowiązywać począwszy od 1 stycznia 2019 r. i będą dotyczyć przychodów osiągniętych od tej daty.

Z ulgi nie będzie można skorzystać, jeśli otrzymało się dofinansowanie dotacje ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska (w zakresie wydatków sfinansowanych z tych dotacji). Ponadto odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały zaliczone  do  kosztów  uzyskania  przychodów,  odliczone  od  przychodu  na podstawie  ustawy  o  zryczałtowanym  podatku  dochodowym  lub  uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu art. 3 pkt 6 Ordynacji podatkowej.

Podstawowe zasady:

  1. maksymalna kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tys. zł;
  2. odliczeniu podlega kwota stanowiącą 23% wydatków poniesionych w  roku  podatkowym  na  materiały  budowlane,  urządzenia  i  usługi związane  z  realizacją  przedsięwzięcia  termomodernizacyjnego;
  3. wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur wystawionych wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od  tego podatku;
  4. jeżeli poniesione wydatki były opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę wydatku uważa się wydatek wraz z podatkiem od towarów i usług, o ile podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług;
  5. odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki;
  6. kwota odliczenia  nieznajdująca  pokrycia  w  rocznym  dochodzie  podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

W uzasadnieniu do projektu możemy znaleźć informację, że ubytek wpływów budżetowych spowodowany wprowadzeniem nowej ulgi powinien częściowo być rekompensowany wzrostem wpływów z podatku VAT od materiałów budowlanych i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614