Exor Group

Opublikowano 17-04-2019 w Business, Podatek dochodowy,

Ulga rehabilitacyjna- sanatorium

Podatnicy rozliczając dochody za 2018 rok mogą skorzystać z ulgi na wydatki związane z pobytem na turnusie rehabilitacyjnym. Termin rozliczenia upływa z końcem kwietnia, a więc czasu zostało już niewiele.

W ramach tej ulgi odliczymy wydatki z tytułu odpłatności za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym oraz odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne.

Na czym polega ulga?

Z ulgi mogą skorzystać osoby niepełnosprawne bądź podatnicy mający na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, których dochód (tj. osób będących na utrzymaniu) nie przekracza w roku podatkowym dwunastokrotności renty socjalnej, w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego. Ustalając wysokość dochodów nie wlicza się alimentów na rzecz dzieci oraz zasiłku pielęgnacyjnego.

Wydatki podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

Odliczenie to nie jest limitowane, co oznacza, że odlicza się kwotę faktycznie poniesionego wydatku.

Warunkiem odliczenia wydatków związanych z pobytem w sanatorium, jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:

 • orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub
 • decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo
 • orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

Odliczenia można dokonać:

 • w trakcie roku podatkowego przy obliczaniu zaliczek na podatek przez podatników osiągających dochody:
 1. z działalności gospodarczej,
 2. z najmu, dzierżawy
  –  podlegające opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej,
 • po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu podatkowym PIT‑36, PIT‑37;
 • w trakcie roku podatkowego przy obliczaniu miesięcznego (kwartalnego) ryczałtu,
 • po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu podatkowym PIT‑28 (Uwaga – termin na złożenie zeznania PIT-28 za 2018 rok minął).

Opisana ulga jest elementem tzw. ulgi rehabilitacyjnej. W celu zapoznania się ze szczegółami warto przeczytać art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614

 

Fotografia: Jackowy [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]