Exor Group

Opublikowano 23-02-2020 w Business, Controlling i finanse,

Typ inwestycji a kolor pola

W kontekście inwestycji rzeczowych, a zwłaszcza tych wiążących się na jakimś etapie realizacji z przeprowadzeniem procesu budowalnego, można się często spotkać z terminami „greenfield” oraz „brownfield”.

            Termin „greenfield” (z języka angielskiego „zielone pole”) oznacza inwestycję (budowlaną) realizowaną na terenie dotychczas niezabudowanym i nieuzbrojonym, czyli na terenie pozbawionym infrastruktury takiej jak doprowadzona sieć elektryczna, gazowa, wodociągowa i kanalizacyjna. Brak uzbrojenia terenu wiąże się często z tym, że teren był wcześniej użytkowany w sposób inny niż typowy teren pod zabudowę i był na przykład terenem rolniczym (pola, pastwiska, ugory), leśnym czy rekreacyjnym (skwer, park, łąka). Oczywiście może też wystąpić sytuacja, w której teren był już przeznaczony na cele budowlane, ale ze względu na dotychczas prowadzony proces budowlany (a częściej brak tego procesu) na sąsiednich działkach, nie został ten teren dotychczas uzbrojony.

            Z kolei termin „brownfield” (z języka angielskiego „brązowe pole”) odnosi się do inwestycji polegającej na ponownej adaptacji nieruchomości, która już była wcześniej wykorzystywana na cele przemysłowe. Obiektom już istniejącym nadaje się wtedy nowe funkcje w procesie inwestycyjnym, zazwyczaj modernizując te obiekty. Wskazuje się często, iż przedmiotem inwestycji brownfield są budynki / budowle / tereny cechujące się znacznym stopniem zużycia (w tym moralnego). Ponieważ inwestycje typu brownfield są realizowane w oparciu o już istniejące obiekty, oznacza to, że inwestycja taka jest realizowana na działce posiadającej już stosowne uzbrojenie (w przeciwieństwie do realizacji inwestycji typu greenfield).

Autor: dr Agnieszka Wójcik
Ekspert ds. controllingu i finansów
e-mail: a.wojcik[at]exorgroup.pl
tel: 504 724 416