Exor Group

Opublikowano 01-04-2020 w Business, Controlling i finanse,

Termin sporządzenia sprawozdań

Obecna sytuacja sprawiła, że wiele podmiotów ma problem ze sporządzeniem sprawozdań finansowych. Od dłuższego czasu słyszymy zapowiedzi, że terminy będą przesunięte, ale przepisów ciągle nie było.

Prezydent 31 marca 2020 podpisał Ustawę dnia 31marca 2020r.o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Na podstawie art. 15 zzh ustawy wprowadzono możliwość przesuwania terminu sporządzania sprawozdań finansowych.
Art.15zzh.1. brzmi :”
W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, może określić inne terminy wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, o których mowa w:1)ustawie z dnia 29września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z2019r. poz.351, 1495, 1571, 1655 i1680) oraz w aktach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy,2)ustawie z dnia 27sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz w aktach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy,3)art. 45ust.5 ustawy z dnia 26lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z2019r. poz.1387, z późn. zm.11))–biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia prawidłowej realizacji tych obowiązków.”

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.

Zgodnie z § 3 ust. 4 Terminy określone wart.49b ust.9, art.52ust.1 i 3, art.53 ust.1, art.55 ust.2c oraz art.63c ust.2 i 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości przedłuża się o 3 miesiące, a w przypadku jednostek prowadzących działalność, do której stosuje się przepisy ustaw, o których mowa w art.1 ust.2 ustawy z dnia 21 lipca 2006r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, o 2 miesiące.

art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości wskazuje, że kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy. A zatem termin ten został przesunięty o trzy bądź dwa miesiące w zależności od podleganiu bądź nie pod nadzór Komisji Nadzoru Finansowego.

Również termin na zatwierdzenie sprawozdania o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości został przesunięty.

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614