Exor Group

Opublikowano 11-08-2020 w Business, Podatek od towarów i usług,

Spis z natury w VAT

Podatnicy którzy likwidują działalność gospodarczą, często stają przed dylematem jak opodatkować podatkiem od towarów i usług pozostały majątek swojej firmy. Czy w ogóle należy go opodatkować?

Analizę warto rozpocząć od art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa VAT). Opodatkowaniu podatkiem podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, w przypadku zaprzestania przez podatnika, o którym mowa w art. 15 ustawy VAT, będącego osobą fizyczną wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, obowiązanego, na podstawie art. 96 ust. 6 tej ustawy, do zgłoszenia zaprzestania działalności naczelnikowi urzędu skarbowego. Spis z natury sporządzony na dzień likwidacji działalności powinien uwzględnić te towary, w stosunku do których nabywcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT. Wynika to wprost z art. 14 ust. 4 ustawy VAT.

Co zawiera spis z natury?

W spisie z natury uwzględnia się zakupy, dla których przysługiwało prawo do odliczenia VAT, niezależnie od tego, czy podatnik skorzystał z tego prawa.

Spis ten obejmuje:

  • towary handlowe i materiały
  • wyposażenie
  • środki trwałe

Nie ma urzędowego wzoru spisu z natury dla potrzeb podatku VAT, ale spis taki powinien zawierać informację o:

  • nazwie towaru
  • ilości
  • cenie nabycia towarów lub towarów podobnych lub koszcie wytworzenia – gdy nie ma ceny nabycia
  • stawce podatku VAT obowiązującej dla danego towaru
  • kwocie podatku
Podstawa opodatkowania

Zgodnie z art. 14 ust. 9 ustawy VAT podstawą opodatkowania jest wartość towarów podlegających spisowi z natury, ustalona zgodnie z art. 29a ust. 2. Podstawą opodatkowania jest więc  cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia – koszt wytworzenia, określony w momencie dostawy tych towarów. Sprowadza się to do ustalenia wartości rynkowej danego składnika majątku na dzień powstania obowiązku podatkowego.

Podatnicy są obowiązani złożyć informację o dokonanym spisie z natury, o ustalonej na jego podstawie wartości towarów i o kwocie podatku należnego, nie później niż w dniu złożenia deklaracji podatkowej składanej za okres obejmujący dzień rozwiązania spółki, zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu albo wystąpienia przypadków, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 3 ustawy VAT.

Podatnik nie ma obowiązku przesłania spisu z natury do urzędu. Jednak zawiadomienie o dokonanym spisie dołącza do ostatniej deklaracji VAT. Informację o dokonanym spisie z natury składa się do właściwego urzędu skarbowego. Można to zrobić również pocztą w formie papierowej lub przez ePUAP. Najlepiej złożyć go w dniu, w którym składa się ostatnią deklarację VAT-7 lub VAT-7K.

Podatnik przed likwidacją działalności może sprzedać wszystkie składniki majątku podlegające wykazaniu w spisie z natury, wówczas spis nie będzie zawierał żadnych pozycji. Jednak podatnik nadal będzie miał obowiązek zawiadomić urząd skarbowy o dokonanym zerowym spisie.

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614