Exor Group

Opublikowano 08-08-2022 w Business, Podatek od towarów i usług,

Slim VAT 3. Faktura korygująca a kurs walut – projekt zmian

Ustawodawca planuje uregulować zasady stosowania kursów walut do przeliczania kwot wynikających z faktur korygujących.

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (numer z wykazu UD411). Nowe przepisy mają tworzyc kolejny pakiet uproszczeń określony jako Slim VAT 3. Jedną ze zmian ma być doprecyzowanie zasad stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, w przypadkach gdy pierwotna faktura została wystawiona w walucie obcej. Aktualnie zasady te nie mają odzwierciedlenia w przepisach ustawy VAT.

Projektowany art. 31b ust. 1 ma ustanowić generalną zasadę w zakresie przeliczenia kursu waluty obcej dla faktura korygujących in plus, jak również in minus. Kurs mający zastosowanie do przeliczenia kwoty korekty podstawy opodatkowania na fakturze korygującej będzie w znacznej mierze tożsamy z kursem przyjmowanym dla pierwotnego rozliczenia. Nowe zasady mają odzwierciedlać regulacje art. 91 ust. 2 akapit pierwszy dyrektywy VAT.

Inna zasada znajdzie zastosowanie gdy podatnik zgodnie zdecyduje się na wystawienie zbiorczej faktury korygującej, z tytułu opustu lub obniżki ceny (art. 106j ust. 3 ustawy o VAT). Podatnik nie będzie stosował pierwotnego kursu zastosowanego do każdej z korygowanych transakcji, ale dokona przeliczenia według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury korygującej. W takiej sytuacji zastosowany będzie jeden zbiorczy kurs do wszystkich korygowanych transakcji. Zgodnie z projektem ustawy, podatnik może wybrać sposób przeliczania tych kwot na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień wystawienia faktury. W takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro.

Powyższych przepisów nie stosuje się, jeżeli podatnik wybrał do stosowania zasady przeliczenia podstawy opodatkowania określonej w walucie obcej, o których mowa w art. 31a ust. 2a (tj. metody wynikające z ustaw podatkowych). W takim przypadku odpowiednie zastosowanie mają przepisy o podatku dochodowym, obowiązujące tego podatnika na potrzeby rozliczenia danej transakcji.

Analogiczne zapisy jak dla transakcji krajowych będę również dotyczyć stosowania kursu walutowego w przypadku przyznania opustu lub obniżki i otrzymania przez podatnika zbiorczej faktury korygującej takie transakcje, dokonane w warunkach o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4-5 ustawy o VAT oraz w przypadku dokonania przez tego podatnika wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Aktualnie projekt ustawy jest na etapie opiniowania, a przebieg prac można śledzić na stronie RCL.

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614