Exor Group

Opublikowano 23-06-2022 w Business, Podatek dochodowy,

Składki ZUS jako koszt płatnika – zmiany

Od stycznia 2023 r. zmienią się zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów składek ZUS w części finansowanej przez płatnika.

Problem ujmowania składek ZUS w części finansowanej przez płatnika wynika z niefortunnej konstrukcji art. 15 ust. 4g CIT (analogicznie art. 22 ust. 6ba PIT), o czym pisałem w artykule dotyczącym Głosu Podatnika. Zgłoszenie pod numerem Głos_podatnika_CIT_114346 z 23.03.2022 doczekało się częściowej realizacji. W uzasadnieniu do projektu ustawy zmieniającej przeczytamy:

Została zmieniona redakcja art. 22 ust 6bb ustawy PIT. Zmiana redakcji jest wynikiem zgłaszanych postulatów, żeby składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu należności np. ze stosunku pracy, w części finansowanej przez płatnika tych składek, były kosztem w miesiącu, za który są należne, jeżeli zostały opłacone w terminie wynikającym z przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, a nie w odrębnym terminie dotychczas określonym w przepisach podatkowych.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 poz. 1265) nadaje nowe brzmienie art. 22 ust. 6bb

„6bb. Składki z tytułu należności, o których mowa w ust. 6ba, określone w ustawie z dnia 13 października1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z zastrzeżeniem art. 23 ust. 1 pkt 37, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem że składki zostaną opłacone w terminie wynikającym z odrębnych przepisów. W przypadku uchybienia temu terminowi do składek tych stosuje się art. 23 ust. 1 pkt 55a i ust. 3d.”;

W związku z powyższym składki ZUS określone w tym przepisie w części finansowanej przez płatnika, staną się kosztem uzyskania przychodu w miesiącu za który należności te są należne, a dopiero uchybienie temu terminowi powoduje, że należy je z tych kosztów wyłączyć. Nie będzie zatem różnicowania czy wynagrodzenie jest wypłacone w miesiącu za które jest należne czy w miesiącu kolejnym.

Zgodnie z art. 19 ustawy zmieniającej, przepis art. 22 ust. 6bb ustawy PIT, stosuje się do składek z tytułu należności, o których mowa w tym przepisie, należnych od dnia 1 stycznia 2023 r. W związku z czym jednocześnie ciesze się, że zmiana ostatecznie wejdzie w życie to jednocześnie ubolewam, że dopiero od stycznia 2023, mimo że już w grudniu 2020 r. w korespondencji mailowej Ministerstwo Finansów poinformowało mnie, że zamierza podjąć prace analityczne w tym przedmiocie.

Zmiana w podatku PIT choć zdecydowanie korzystna, nie wywołuje w przypadku większości podatników istotnej zmiany w pracochłonności przygotowania rozliczeń podatników. Inaczej będzie, gdy zmiany te wprowadzone zostaną do ustawy CIT gdzie w wyniku obecnej rozbieżności między prawem bilansowym a podatkowym w tym zakresie przysparzają licznych i niejednokrotnie bardzo pracochłonnych działań. Projekt zmian w tym zakresie w CIT jest ujęty w wykazie prac rządu UD404.

 

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614