Exor Group

Opublikowano 25-08-2018 w Business, Podatek dochodowy,

Ryczałt – uchylenie obowiązków

Opodatkowanie dochodów na zasadzie ryczałtu jest dość powszechnym rozwiązaniem w przypadku przychodów z najmu. W tym zakresie ustawodawca planuje zmiany.

W projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, opublikowanym 24 sierpnia 2018 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji możemy przeczytać o planowanej likwidacji niektórych obowiązków.

Aktualnie wybór opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów wskazanych w art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (dalej: ustawa ryczałtowa), następuje poprzez złożenie Naczelnikowi właściwego Urzędu Skarbowego stosownego oświadczenia. Składa się je w terminie do 20 stycznia roku podatkowego a w przypadku rozpoczęcia osiągania przychodów, nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym osiągnięto pierwszy przychód. Jeśli pierwszy przychód osiągnięto w grudniu, to oświadczenie takie składa się do końca roku podatkowego.

Planowana zmiana dotyczy przychodów z najmu prywatnego  zgodnie z art. 6 ust. 1a ustawy ryczałtowej. Nowe brzmienie zyska art. 9 ust. 4 ustawy ryczałtowej. Zgodnie z nim, za równoznaczne z dokonaniem wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy, uznaje się pierwszą w roku podatkowym wpłatę na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z tego tytułu, a jeżeli pierwszy taki przychód podatnik osiągnął w grudniu roku podatkowego – złożenie zeznania o którym mowa w art.  21 ust. 2 pkt. 2, a wiec zeznania PIT-28.

Zmienić ma się również obowiązek prowadzenia ewidencji przychodów w przypadku osób osiągających przychody z najmu prywatnego. Obecnie jeżeli wysokość przychodów nie wynika z zawartej umowy, należy prowadzić ewidencje przychodów. Po zmianach art. 15 ust. 3 ustawy ryczałtowej ma brzmieć „Obowiązek prowadzenia ewidencji nie dotyczy podatników osiągających przychody, o których mowa w art. 6 ust. 1a lub 1d.” Wysokość przychodów będzie więc określana na podstawie dowodów potwierdzających ich otrzymane np. potwierdzenia otrzymania przelewu.

 

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614