Exor Group

Opublikowano 12-09-2017 w Business, Podatek dochodowy,

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest uproszczoną formą opodatkowania działalności gospodarczej, z której mogą skorzystać osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych oraz w formie spółki jawnej osób fizycznych.

Zagadnienie ro reguluje ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U.2016.2180 t.j. z dnia 2016.12.28).

 

Dla kogo?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą opłacać podatnicy, którzy rozpoczną prowadzenie działalności i wybiorą tę formę opodatkowania, a jeżeli ją już prowadzili w poprzednim roku, jeżeli uzyskali przychody z tej działalności w wysokości nieprzekraczającej równowartości 250.000 euro.

 

Stawki:

Na dzień publikacji możemy wyróżnić następujące stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych:

 • 20% przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów,
 • 17% przychodów ze świadczenia niektórych usług niematerialnych m.in. pośrednictwa w handlu hurtowym, hoteli, wynajmu samochodów osobowych,
 • 8,5% od przychodów m.in. z działalności usługowej, w tym od przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów
  o zawartości alkoholu powyżej 1,5%; od przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów
  o podobnym charakterze,
 • 5,5% od przychodów m.in. z działalności wytwórczej, robót budowlanych,
 • 3,0% od przychodów m.in. z działalności usługowej w zakresie handlu oraz z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu, z odsetek od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku
  z wykonywaną działalnością gospodarczą
 • 2% przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych (po spełnieniu określonych w art. 20 ust. 1c ustawy PIT warunków).

 

Jak to działa?

Podstawę opodatkowania stanowi przychód bez pomniejszania o koszty jego uzyskania. Podatek ulega obniżeniu, w pierwszej kolejności,
o kwotę zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Obowiązki

Podatnicy korzystający z tej formy opodatkowania obowiązani są do prowadzenia ewidencji przychodów odrębnie za każdy rok podatkowy, do prowadzenia ewidencji wyposażenia, a także wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Ponadto podatnicy obowiązani są zobowiązani co miesiąc obliczać kwotę podatku i dokonywać jej wpłaty na rachunek urzędu skarbowego właściwego wg miejsca swojego zamieszkania w terminie do 20 dnia następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień – w terminie złożenia zeznania o wysokości uzyskanego przychodu. Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu (PIT 28), wysokości dokonanych odliczeń
i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych składa się w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.

Podatnicy o ile spełnią określone przesłanki, mogą obliczać podatek i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po upływie kwartału, za który ryczałt ma być opłacony, a za ostatni kwartał roku podatkowego – w terminie złożenia zeznania.

 

Wyłączenia

Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody m.in. z tytułu prowadzenia aptek, działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych, działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych. Z tej formy opodatkowania nie skorzystają również podatnicy rozpoczynający działalność samodzielnie lub w formie spółki, jeżeli podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników, przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika lub spółki. Jeżeli jednak podatnik  nie zamierzają wykonywać działalności na rzecz byłych lub obecnych pracodawców, może do dnia rozpoczęcia działalności (zgodnie z art. 7 ustawy) , zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego o korzystaniu z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

 

Autor: Wojciech Nowakowski
Ekspert ds. prawnych, asystent księgowy
e-mail: w.nowakowski[at]exorgroup.pl
tel: 505 265 617