Exor Group

Opublikowano 18-08-2022 w Business, Podatek dochodowy,

Rezygnacja z ryczałtu a remanent

Podatnicy korzystający z możliwości rezygnacji z opodatkowania przychodów w formie ryczałtu od przychodów w trakcie roku, powinni pamiętać o sporządzeniu spisu z natury.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 poz. 1265) w art. 17 ust. 1  pozwala podatnikom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą i wybrali opodatkowanie przychodów na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na rezygnację z tej formy opodatkowania i opłacać podatek dochodowy na zasadach określonych w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych począwszy od 1 lipca 2022r. Problematyczne jest co prawda, czy wszyscy ryczałtowcy mogą zmienić formę opodatkowania czy tylko Ci którzy już w 2021r. rozliczali się ryczałtem, czy również Ci którzy wybrali te formę od 2022r. Bardziej uzasadniony wydaje się, że wybór dotyczy obu przypadków.

Należy pamiętać, że art. 17 ust. 4 ustawy zmieniającej wyłącza niektórych podatników z prawa do przejścia na podatek dochodowy na zasadach ogólnych.
W celu dokonania zmiany od 1 lipca 2022 r. ryczałtu na zasady ogólne konieczne jest złożenie oświadczenia o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W przypadku działalności prowadzonej w formie spółki, oświadczenie muszą złożyć wszyscy wspólnicy. Składa się je na piśmie właściwemu naczelnikowi US w terminie do 22.08.2022 r.

W związku z przejściem z ryczałtu na zasady ogólne (skala podatkowa)w trakcie roku podatkowego, może pojawić się wątpliwość, czy i na jaki dzień podatnik zobowiązany jest do sporządzenia spisu z natury. Zgodnie z § 24. 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23.12.2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2019 poz. 2544) podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów, zwanego dalej „spisem z natury”,[…], a także w razie utraty w ciągu roku podatkowego prawa do opłacania podatku na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 43, 1495, 1649 i 2200). Jeżeli założymy, że złożenie oświadczenia o rezygnacji z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jest równoznaczne z utratą prawa do opłacania podatku w tej formie, to należy uznać obowiązek sporządzenia spisu z natury jako właściwy. W konsekwencji tego, podatnik powinien sporządzić spis z natury na dzień 1 lipca 2022r.

 

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614