Exor Group

Opublikowano 03-11-2017 w Business, Controlling i finanse,

Raport CbCR – co to jest i kogo dotyczy?

Raport CbCR (Country-by-Country-Reporting) to sprawozdanie o wysokości dochodów, podatków oraz o miejscach prowadzenia działalności. Kwestię raportów CbCR reguluje obecnie Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. 2017 poz. 648), dalej Ustawa.

Obowiązkowi raportowania Country-by-Country podlegają podmioty, które zgodnie z art. 82 Ustawy:

 • sporządzają skonsolidowane sprawozdanie finansowe,
 • posiadają siedzibę i/lub zarząd w jednym kraju, ale prowadzą też działalność przez zagraniczny zakład albo podmioty, w skład których wchodzą co najmniej dwie jednostki mające siedzibę lub zarząd w różnych krajach,
 • osiągnęły przychody skonsolidowane co najmniej w wysokości 750 mln EUR.

Ten ostatni wymóg sprawia, że obowiązek złożenia raportu CbCR dotyczy tylko dużych podmiotów charakteryzujących się znaczną skalą działalności.

Szczegółowy zakres raportu CbCR określa art. 87 Ustawy, który wskazuje, że CbCR obejmuje:

 • dane identyfikacyjne podmiotów z grupy kapitałowej,
 • wysokość przychodu oraz wyniku brutto,
 • wysokość zapłaconego i należnego podatku dochodowego,
 • wysokość kapitału zakładowego,
 • wysokość niepodzielonego zysku z lat ubiegłych,
 • liczbę pracowników,
 • wartość aktywów rzeczowych (trwałych i obrotowych), ale innych niż środki pieniężne i ich ekwiwalenty,
 • rodzaj działalności jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej,
 • ewentualne inne informacje i wyjaśnienia.

Sprawozdanie CbCR składa się drogą elektroniczną do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w terminie 12 miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Wyjątkiem jest sprawozdanie za 2016 r., które należy złożyć w wydłużonym terminie 18 miesięcy (art. 105 Ustawy), czyli jeżeli rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, to sprawozdanie za 2016 r. powinno zostać złożone do 30 czerwca 2018 r.

 

Autor: dr Agnieszka Wójcik
Ekspert ds. controllingu i finansów
e-mail: a.wojcik[at]exorgroup.pl
tel: 504 724 416