Exor Group

Opublikowano 24-08-2021 w Business, Podatek dochodowy,

Prezenty okolicznościowe

Wręczenie pracownikowi prezentu okolicznościowego nie stanowi dla niego przychodu ze stosunku pracy.

Podatnicy niejednokrotnie mają wątpliwości czy wręczenie pracownikowi prezentu stanowi u niego przychód ze stosunku pracy czy też nie. Wątpliwości te mają swoje uzasadnienie, gdyż kierując się interpretacjami indywidualnymi, można zauważyć, że niektóre prezenty będą stanowiły przychód ze stosunku pracy a inne nie. Z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 marca 2021 r. 0115-KDIT2.4011.868.2020.1.MD wynika, że wręczenie pracownikowi prezentu z okazji ważnego wydarzenia w ich życiu, jak narodziny dziecka, które nie mają związku z wykonywaną pracą czy też jej rezultatami, nie stanowi przychodu ze stosunku pracy. Należy jednak zauważyć, że katalog takich „okazji” nie ogranicza się jedynie do narodzin dziecka. Dobrym przykładem takiej okoliczności może być chociażby ślub pracownika.

Wręczenie pracownikowi prezentu z okazji ważnego wydarzenia w ich życiu, nie ma związku z wykonywaną pracą a jest przejawem chęci pracodawcy, by sprawić pracownikowi przyjemność w ważnym dla niego dniu. Organ podatkowy we wspomnianej interpretacji wskazał, że art. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje na sytuacje w których nie stosuje się przepisów ustawy o PIT. Przepis ten wskazuje m.in. na przychody podlegające przepisom o podatku od spadków i darowizn. Zatem istotne jest przyporządkowanie danego przysporzenia majątkowego do właściwego źródła. W wyroku z dnia 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13 Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że nie wszystkie świadczenia otrzymywane przez pracowników od pracodawców można uznać za przychód w rozumieniu ustawy PIT.

[…] W ocenie Trybunału jest oczywiste, że pracodawcy (poza wyjątkowymi sytuacjami) nie dokonują darowizn na rzecz swoich pracowników. Jednocześnie jest oczywiste, że wynagrodzenie za pracę może przybierać nie tylko pieniężną postać lecz także postać różnego rodzaju świadczeń, które – nawet nieujęte w umowie o pracę – w praktyce są postrzegane jako jego element. Gdyby się zdarzyło, że pracodawca rzeczywiście chce obdarować konkretnego pracownika, np. z okazji jubileuszu zatrudnienia wręcza mu zegarek, wówczas korzyść tę należałoby potraktować jako podlegającą ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768, ze zm.). A zatem to nie zamiar obdarowania stanowi kryterium odróżnienia świadczeń pracodawcy, o których wartość należy podnieść podlegający opodatkowaniu dochód pracownika, od tych, które jego dochodu nie zwiększają.

wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13

Zatem w ślad za poglądem wyrażonym w cytowanej interpretacji indywidualnej stwierdzić należy, że obdarowywanie pracowników prezentami stanowiącymi formę gratulacji, uhonorowania ważnych zdarzeń w ich życiu, niemających związku z wykonywaną pracą czy jej rezultatami, co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. W przedmiotowej interpretacji organ podatkowy wskazał, że prezent np. z okazji ślubu lub narodzin dziecka, nie stanowi dla pracownika przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W interpretacji indywidualnej 0115-KDIT2-2.4011.266.2019.1.BK organ podatkowy potwierdził, że prezent z okazji przejścia na emeryturę bądź wieloletniego jubileuszu pracy również nie będzie podolegał przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W interpretacji indywidualnej 0112-KDIL3-1.4011.51.2019.2.AG jako tego typu zdarzenia wskazano ślub, narodziny dziecka, jubileusz pracy zawodowej, jubileusz istnienia pracodawcy, odejście na emeryturę. Wskazać należy, że katalog takich okazji jest otwarty, co jednak nie oznacza, że każdy prezent należy traktować tak samo.

 

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614