Exor Group

Opublikowano 14-07-2021 w Business, Podatek dochodowy,

PPK – koszt zleceniodawcy

W przypadku wpłat dokonywanych do PPK w związku z zatrudnianiem w oparciu o umowę zlecenia, w części finansowanej przez podmiot zatrudniający, koszty uzyskania przychodów rozpoznajemy w miesiącu, w którym następuje wypłata wynagrodzenia przez zleceniodawcę.

Nieprecyzyjność przepisów prawa podatkowego stanowi nie lada wyzwanie dla podatników. Wątpliwości pojawiły się w odniesieniu do momentu ujęcia w kosztach podatkowych, wypłat dokonywanych do PPK w związku z zatrudnianiem osób uzyskujących dochody wskazane w art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w części finansowanej przez podmiot zatrudniający. W art. 13 ustawy PIT mieszczą się między innymi umowy zlecenia.

Zgodnie z art. 15 ust. 4ga ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wpłaty dokonywane do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 1 pkt 40a, w części finansowanej przez podmiot zatrudniający w rozumieniu tej ustawy, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są one należne, pod warunkiem że zostaną opłacone w terminie wynikającym z przepisów tej ustawy. W przypadku uchybienia temu terminowi do wpłat tych stosuje się przepisy art. 16 ust. 1 pkt 57aa. Analogiczne zapisy znajdują się w art. 22 ust. 6bc ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wątpliwości pojawiły się w zakresie momentu ujęcia w kosztach podatkowych wpłat do PPK w przypadku umów innych niż umowa o pracę. W związku z tym Poseł Tomasz Rzymkowski 26 lutego 2021 r. złożył interpelację nr 20502 do ministra finansów w sprawie kosztów podatkowych podmiotów zatrudniających. Wątpliwość na którą zwrócił uwagę poseł Rzymkowski dotyczyła sformułowania „za który są one należne” użytego w art. 15 ust. 4ga ustawy CIT. W odpowiedzi na interpelacje wskazano, żepojęcie „miesiąc, za który one należne” należy interpretować w powiązaniu z brzmieniem art. 28 ust. 3 ustawy PPK, tj. jako miesiąc,w którym następuje wypłata wynagrodzenia przez podmiot zatrudniający.” […] ” w przypadku wpłat dokonywanych do PPK w związku z zatrudnianiem osób uzyskujących dochody wskazane w art. 13 ustawy o PIT, w części finansowanej przez podmiot zatrudniający, stanowią one koszty uzyskania przychodów w miesiącu,w którym następuje wypłata wynagrodzenia przez podmiot zatrudniający, pod warunkiem, że zostaną odprowadzone (wpłacone) w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone.”

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614