Exor Group

Opublikowano 03-01-2021 w Business, Podatek dochodowy,

Podatek u źródła – zmiana właściwości US

Od stycznia 2021 r. zmianie ulega właściwość urzędu skarbowego do obsługi podatku u źródła.

Na mocy Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych, zmianie uległa właściwość urzędu skarbowego właściwego do rozliczania podatku  u źródła. Zgodnie z nowym brzmieniem w § 6 ust. 4 rozporządzenia zmieniającego w sprawach zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych pobieranego przez płatników od dochodów (przychodów) uzyskiwanych przez podatników, o których mowa w ust. 1, właściwy miejscowo jest Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie. Ponadto dodano w § 16 ust. 5, który wskazuje, że Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie jest również organem właściwym w zakresie stwierdzenia nadpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych pobieranego przez płatników, na wniosek będącego nierezydentem podatnika tego podatku.

Z informacji na stronie Krajowej Informacji Skarbowej wynika, że celem zmiany ma być wzrost efektywności działania administracji skarbowej oraz poprawy zadowolenia jej klientów.
W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia zmieniającego możemy przeczytać:

Zaproponowane zmiany w § 6 oraz w § 16 ust. 4 i 5 przyniosą korzyść podatnikom i płatnikom, ponieważ ich sprawy będą oceniane przez ten sam organ podatkowy.
Koncentracja spraw w jednym organie podatkowym umożliwi ich profesjonalną obsługę oraz efektywne przeciwdziałanie nadużyciom systemu podatkowego.
Ponadto, proponowane zmiany tych przepisów zapewnią możliwość identyfikacji przez właściwe organy podatkowe istotnych ryzyk mogących wystąpić w obszarze zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych. Specyfika oraz pragmatyka działania podatników i płatników zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych sprawia, że istnieje ryzyko wystąpienia zdarzeń ze skutkiem w sferze podatkowej. Podmioty te różnią się od innych kategorii podatników i płatników, dlatego też ich obsługa wymaga odpowiedniej strategii i metod do unikalnych cech i zachowań im przypisanych. Tego rodzaju podmioty wymagają od organu podatkowego wysokiego poziomu wyspecjalizowanej wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu prawa podatkowego.
[źródło: https://legislacja.rcl.gov./]

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2021r.

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614