Exor Group

Opublikowano 23-08-2019 w Business, Podatek dochodowy,

Podatek liniowy – były pracodawca

Osoby zatrudnione na umowę o pracę, często rezygnują z niej aby pracować pod własnym nazwiskiem prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą. Wybór ten nie jest łatwy, należy przeanalizować wiele czynników. Obniżenie obciążeń podatkowych i składkowych często jest możliwe i działała na korzyść przedsiębiorcy ale wiąże się też z większym ryzykiem gospodarczym i odpowiedzialnością.

W przypadku osób zarabiających z tytułu umowy o pracę znacznie powyżej progu podatkowego (85.528,00 zł) wydaje się być rozsądnym wybór współpracy na zasadzie B2B i wybór opodatkowania w formie podatku liniowego, co może w zależności od wysokości osiąganego dochodu przynieść wymierne korzyści finansowe. Nie zawsze takie rozwiązanie jest jednak możliwe.

Ustawodawca wskazał w art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, że podatnik, który wybrał sposób opodatkowania podatkiem liniowym, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania podatkiem liniowym i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Jeżeli w danym roku podatkowym przedsiębiorca wykonuje takie same czynności jednocześnie w ramach stosunku pracy i działalności gospodarczej, lub w danym roku wykonywał je ale już zakończył, to nie będzie miał prawa do opodatkowania podatkiem liniowym. Przepisy odnoszą się do roku podatkowego, nic więc nie stoi na przeszkodzie, aby wybrać opodatkowanie podatkiem liniowym w przyszłym roku podatkowym, w którym nie zaistnieją już przesłanki wykluczające wybór tej formy opodatkowania.

Przykład 1.
Pani Anna w 2019 roku była zatrudniona w firmie ABC jako sprzątaczka i w ramach umowy o pracę wykonywała czynności polegające m.in. na sprzątaniu powierzchni biurowych w jednym z budynków firmy. Pani Anna w 2019 roku założyła działalność gospodarczą i planuje te same czynności wykonywać również na rzecz byłego pracodawcy. W takiej sytuacji nie będzie mogła w 2019 roku skorzystać z opodatkowania podatkiem liniowym.

Przykład 2.

Pani Anna w 2018 roku była zatrudniona w firmie ABC jako sprzątaczka i w ramach umowy o pracę wykonywała czynności polegające m.in. na sprzątaniu powierzchni biurowych w jednym z budynków firmy. Z końcem grudnia Pani Anna rozwiązała stosunek pracy z firmą ABC, natomiast na początku stycznia 2019 otworzyła działalność gospodarczą i nawiązała umowy współpracy z firmami (w tym również ABC) których przedmiotem było sprzątanie powierzchni biurowych. W związku z tym, że w 2019 roku z firmą ABC nie wiązał już Pani Anny stosunek pracy z firmą ABC, zatem może ona wybrać opodatkowanie podatkiem liniowym.

Takie stanowisko potwierdza m.in.:

  • Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w Interpretacji indywidualnej z dnia 5 kwietnia 2017r. 1462-IPPB1.4511.88.2017.1.ES
  • Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w Interpretacji indywidualnej z dnia 4 września 2018 r. 0114-KDIP3-1.4011.403.2018.1.MJ

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że zgodnie z art. 5b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

  1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
  2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;
  3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Zatem każda umowa powinna być szczegółowo analizowana pod względem warunków wskazanych a art. 5b ustawy PIT, aby przychody mogły być zakwalifikowane do źródła jakim jest działalność gospodarcza.

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614